Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj
Opis przedmiotu zamówienia: 

Oprogramowanie do zarządzania produkcją oraz stanem magazynowym, podstawowe funkcjonalności:

- Integracja z systemem ERP - wymiana danych pomiędzy oprogramowaniem produkcyjnym a pozostałymi działami w firmie;

- Zarzadzanie produkcją/ raportowanie - generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zapotrzebowania na produkty oraz przypisanych receptur;

- Konfigurowanie produktu - wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie; wiele wersji technologii (receptur), dobór składników w zależności od wymagań klienta;

- Harmonogramowanie produkcji ręczne/automatyczne - na podstawie terminów realizacji zamówienia klienta lub zamówienia wewnętrznego oraz analizy stanów magazynowych surowców i wyrobów gotowych;

- Rozliczanie produkcji;

- Planowanie kolejności wykonywania zleceń produkcyjnych;

- Program obsługujący cechy (wyróżniki dostaw), praca na konkretnych partiach dostawy, podczas wydawania surowca lub przyjmowania wyrobu cechy muszą być przenoszone na odpowiednie dokumenty;

- Wsparcie dla procesu wytwarzania produktów, lub odwrotnie - uzyskiwania z produktów składników;

- Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu;

- Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji;

- Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług;

- Automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi;

- Możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień;

- Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej.

- Możliwość wprowadzenia informacji o uruchomieniu wykonywanej operacji bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym,

- Możliwość włączenia/wyłączenia opcji edycji wprowadzanych operacji,

- Możliwość wprowadzenia informacji o zakończeniu operacji,

- Możliwość skonfigurowania sposobów rejestrowania operacji produkcyjnych,

- Raportowanie zadań operatora oraz zadań przypisanych,

- Możliwość podglądu przez operatora zadań przypisanych do niego, oraz innych pracowników,

- Możliwość pozyskiwania danych ze sterowników maszyn produkcyjnych.

Z uwagi na osobne lokalizacje zakładu produkcyjnego (Ostrów) oraz centrali z magazynem (Dębica) wymagane jest umiejscowienie serwera w centrali firmy oraz utworzenie połączenia VPN pomiędzy lokalizacjami celem zapewnienia prawidłowego przesyłu informacji do systemów magazynowych, handlowych.

Oprogramowanie wspierające produkcję, wykorzystujące technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiające efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji pobierane bezpośrednio z maszyn lub przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Funkcjonalności systemu powinny umożliwiać uzyskanie natychmiastowych informacji zwrotnych o stopniu wykonania produkcji, podejmowanie na bieżąco właściwych decyzji i bezzwłocznej reakcji na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego powinny pozwolić na analizę kluczowych wskaźników wydajności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Planowane do zakupu oprogramowanie umożliwi przedsiębiorstwu:

- zarządzanie produkcją/raportowanie – w ramach tego obszaru firma uzyska pełną informację na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji mają pozwolić na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający będzie miał możliwość szybkiej reakcji na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy. Wpłynąć ma to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwoli natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności. W ramach oprogramowania winna być możliwość zdefiniowania operacji produkcyjnych, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców, półprodukty oraz produkty. Powinno być możliwe tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.

- Konfigurowanie produktu - wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie.

- Harmonogramowanie produkcji – automatyczne.

- Harmonogramowanie produkcji – ręczne.

- Rozliczanie produkcji.

- Optymalizacja produkcji.

- Zarządzanie wydajnością produkcji/zwiększenie wydajności produkcji m.in. poprzez minimalizację zasobów - monitoring wydajności oraz przestojów zapewnia śledzenie i bilansowanie pracy poszczególnych maszyn lub całych linii technologicznych. System ma za zadanie ułatwić zakładowi produkcyjnemu gromadzenie danych z poszczególnych urządzeń, które mogą być następnie wykorzystane w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. System ma za zadanie ułatwić kontrolę przestojów oraz awarii oraz możliwość ich wpływu na realizacje zleceń produkcyjnych. System ma zapewnić zwiększenie wydajności poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, szybszą reakcję na przestoje/awarie, udoskonalanie technologii produkcyjnych.

- Integracja z ERP - system umożliwia integracje z systemami ERP (Obecnie firma MATEO posiada następujące systemy: Xl/ OPTIMA/BI/WMS/ Księgowość), daje możliwość wymiany danych pomiędzy produkcją a pozostałymi działami w firmie.

Kod CPV: 
48000000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Udzielą gwarancji na wykonane przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
3. Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia oprogramowania tego samego typu lub o zbliżonych parametrach.
4. Oferują oprogramowanie o elementach, funkcjonalnościach i parametrach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie VI. Wymagane dokumenty.

Termin składania ofert: 
wtorek, Listopad 27, 2018 - 15:30
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ORAZ STANEM MAGAZYNOWYM W RAMACH PROJEKTU „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MATEO POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”:
a) osobiście w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 27.11.2018 r., do godz. 15:30 w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 16:00.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

A. Cena1 – 80%

B. Gwarancja – 20%

1 W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

 

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B, gdzie:

Ad A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia x 80 punktów.

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.

Ad B. Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:

a) udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji – 20 punktów,

b) udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji – 10 punktów,

c) udzielnie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2018
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.
2. Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy:
 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
3. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0636/16