Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj
Opis przedmiotu zamówienia: 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.

2. Nazwa zamówienia: ugniatarka do twardych ciast (1 szt.).
Wspólny słownik zamówień CPV: 42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów, 42000000-6 Maszyny przemysłowe, 42900000-5 Różne maszyny specjalnego zastosowania;
3. Wymagane minimalne parametry techniczne:
Ugniatarka do twardych ciast wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i przeznaczone do produkcji ciast bardzo sztywnych, ciężkich i twardych.
- Pojemność: minimum 3 worki mąki / ~150-200 kg ciasta,
- Moc (kW): 15,
- Wydajność (kg/h): 500,
- Uchylna dzieża,
- Przechył dzieży na wysokość 0,7metra,
- Pulpit sterowniczy,
- Podwójny system uszczelnienia,
- Podwójne ułożyskowanie mieszadeł,
- Programowanie czasu pracy dla poszczególnych rodzai ciast,
- Praca ugniatarki w cyklu automatycznym,
- Hydrauliczny przechył dzieży wanienki.
WSZYSTKIE OFERTY, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WW. WYMOGÓW W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY ZOSTANĄ ODRZUCONE.
Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu nie niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środków trwałych będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego.

Kod CPV: 
42215000-6
42000000-6
42900000-5
Warunki udziału w postępowaniu : 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Udzielą gwarancji na wykonane przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy.
3. Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji oferowanego przedmiotu zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach,
4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie VI. Wymagane dokumenty.

Termin składania ofert: 
czwartek, Czerwiec 21, 2018 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI UGNIATARKI DO TWARDYCH CIAST W RAMACH PROJEKTU „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MATEO POPRZEZ WPROWADZENIE DO OFERTY INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”:
a) osobiście w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 21.06.2018 r., do godz. 15:00 w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
1. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 15:30.

 

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena* – 60%
B. Gwarancja – 30%
C. Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 10%

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:

Ad A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia x 60 punktów.
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu  wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.

Ad B. Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:
a) udzielenie co najmniej 60 miesięcznej gwarancji – 30 punktów
b) udzielenie co najmniej 54 miesięcznej gwarancji – 25 punktów
c) udzielenie co najmniej 48 miesięcznej gwarancji – 20 punktów
d) udzielenie co najmniej 42 miesięcznej gwarancji – 15 punktów
e) udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji – 10 punktów,
f) udzielenie co najmniej 30 miesięcznej gwarancji – 5 punktów,
g) udzielenie krótszej niż 30 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.

Ad. C. Kryterium Czas przystąpienia do usunięcia awarii* zostanie obliczone wg następującego wzoru:
a) przystąpienie do usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 10 punktów,
b) przystąpienie do usunięcia awarii do 30 godzin od momentu zgłoszenia – 7,5 punktów,
c) przystąpienie do usunięcia awarii do 36 godzin od momentu zgłoszenia – 5 punktów,
d) przystąpienie do usunięcia awarii do 42 godzin od momentu zgłoszenia – 2,5 punktów,
e) przystąpienie do usunięcia awarii powyżej 42 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.

* W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

* Przez „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” należy rozumieć czas przyjazdu ekipy naprawczej na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia prac.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Wrzesień 17, 2018
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.
2. Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
3. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0636/16