Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0726/16
Zamawiający: 
Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch , ul. Jana Pawła II 19, 39-120 Sędziszów Młp.
Opis przedmiotu zamówienia: 

Celem zamówienia jest dostawa środka trwałego w postaci bigownicy w ramach projektu "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0726/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu w postaci bigownicy. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży na terenie RP oraz muszą być objęte gwarancją. 

Wymagane parametry techniczne:

• Ręczne podawanie formatek
• Możliwość wykonania co najmniej 5 bigów za jednym „przejazdem”,
• Odległość między bigami nie mniej niż 10 mm
• Szerokość pola roboczego co najmniej 750 mm, 
• Nóż o grubości co najmneij 1 mm i 1,5 mm,
• Możliwość bigowania tektury do grubości co najmniej 4 mm, 
• Pneumatyka co najmniej 8 bar.

Termin składania ofert: 
wtorek, Maj 22, 2018 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA ZAKUP BIGOWNICY "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” 
A) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch, Ul. Jana Pawła II 19, 39-120 Sędziszów Młp. 
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 22 maja 2018 r., do godz. 15:00 w siedzibie przedsiębiorstwa Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch , Ul. Jana Pawła II 19, 39-120 Sędziszów Młp. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Czerwiec 29, 2018
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C , gdzie:

Ad. A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 70 punktów. 
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów. Jeżeli Dostawca oferuje rabaty lub upusty cenowe powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny tak, aby cena netto byłą ceną ostateczną i całościową. Zamawiający nie dokonuje żadnych dodatkowych obliczeń. Cena nie może być wyrażona w obcej walucie. 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ad. B. Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
a) udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i dłuższej – 20 punktów,
b) udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości – 15 punktów,
c) udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów,
d) udzielenie krótszej niż 12 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Ad. C. Kryterium Czas przystąpienia do usunięcia awarii zostanie obliczone wg następującego wzoru:
a) przystąpienie do usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 10 punktów,
b) przystąpienie do usunięcia awarii do 48 godzin od momentu zgłoszenia – 5 punktów,
c) przystąpienie do usunięcia awarii powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia –
0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena, Kryterium B. Gwarancja, Kryterium C. Czas przystąpienia do usunięcia awarii zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B, C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

W razie opóźnienia dostawy dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku dostarczenia niepełnej/niekompletnej dostawy lub dostawy sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu kompletnego przedmiotu zamówienia lub sprzętu spełniającego założenia zamówienia.

W razie opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii dostawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych. Przystępując do złożenia oferty, Oferent wyraża zgodę na obciążenie go ryczałtową kwotą 500,00 złotych netto za każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia od zdeklarowanego czasu na usunięcie awarii.

W/w nie wykluczają się tj. mogą się łączyć.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo-Marketingowa Ewelina Święch czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym. 
Z postępowania wyklucza się również Wykonawców, których:
a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego pisma zapytania ofertowego,
b) oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w niniejszym piśmie zapytaniu ofertowym,
c) oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.