Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
TARRSA, ul. M. Dabrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie z Kandydatami/Kandydatkami do projektu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w liczbie 100 osób w wymiarze 1 godziny/osobę.

Łączny wymiar godzin - 100 godzin.

W ramach projektu przewidziane są II Edycje naboru, I edycja  - październik/listopad 2017 r.,
II edycja - marzec/kwiecień 2018 r. W ramach każdej Edycji naboru do rozmowy kwalifikacyjnej
oraz testu kompetencji z doradcą zawodowym wyłonionych zostanie 50 osób.

W celu szybkiej i sprawnej realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia usługę podzielono na 4 zadania.
W przypadku realizacji więcej niż jednego Zadania należy mieć w dyspozycji minimum dwóch doradców zawodowych, którzy wykonają usługę.

Zadnie 1:

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej z Kandydatami do udziału w projekcie, w liczbie 25 osób w wymiarze 1 godziny/osobę, liczba godzin – 25 - I edycja naboru.

Zadnie 2:

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej z Kandydatami do udziału w projekcie, w liczbie 25 osób w wymiarze 1 godziny/osobę, liczba godzin – 25 - I edycja naboru.

Zadnie 3:

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej z Kandydatami do udziału w projekcie, w liczbie 25 osób w wymiarze 1 godziny/osobę, liczba godzin – 25 - II edycja naboru.

Zadnie 4:

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej z Kandydatami do udziału w projekcie, w liczbie 25 osób w wymiarze 1 godziny/osobę, liczba godzin – 25 - II edycja naboru.

Założenia do usługi:

1. Miejsca spotkań z doradcą zawodowym zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości Kandydatek/Kandydatów do projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną udostępnione sale umożliwiające udział osobom niepełnosprawnym.

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany będzie do:

2. Zgodnego z harmonogramem, punktualnego zaczynania i kończenia doradztwa zawodowego.

3. Prowadzenia dokumentacji przeprowadzonego doradztwa zawodowego, w tym:

1. każdorazowo po odbytym doradztwie zawodowym podpisywanie kart, poświadczających przeprowadzenie doradztwa zawodowego,

2. w przypadku niezgłoszenia się osoby objętej doradztwem zawodowym niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie pracowników projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy  niezbędne materiały dydaktyczne  (test kompetencji + arkusz rozmowy).

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram doradztwa zawodowego na 3 dni przed dniem rozpoczęcia doradztwa zawodowego.

6. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić każdorazowo (w każdej Edycji) doradztwo zawodowe w terminie max. 5 dni roboczych w godz. pomiędzy  8:00-18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Kod CPV: 
79600000-0
85312320-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, z późn. zm.).

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w pkt 1) oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z pkt 2) (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):

1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  • którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
  • o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • skarbowe,
  • o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

b. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

c. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

d. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

e. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

f. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

g. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

h. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

i. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Październik 23, 2017 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 206, 39-400 Tarnobrzeg. Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2017 r. o godz. 10:00

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, oraz opatrzone nazwą zamówienia:

 

 

Doradztwo zawodowe przy rekrutacji do projektu Czas przedsiębiorczości – II edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

– nie otwierać przed dniem 23.10.2017 do godz. 10:15

 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy   niezwłocznie.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Cena brutto – 60%

Doświadczenie doradcy – 30%

Dodatkowe uprawnienia – 10%

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

           

Kryterium

Waga kryterium

(%)

Cena oferty brutto

60

Doświadczenie Wykonawcy

30

Dodatkowe uprawnienia

10

a. Cena - maksymalnie 60%

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty

 ---------------------------- X 60 = ilość punktów

Cena badanej oferty

Maksymalna liczba uzyskanych punktów za cenę oferty – 60 pkt.

b. Doświadczenie doradcy – maksymalnie 30%

Wykonanie przez Doradcę, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, usług doradztwa zawodowego liczone sumarycznie dla doradcy zawodowego, w liczbie godzin.

Punkty za kryterium „Doświadczenie doradcy” zostaną przyznane następująco:

1. Wykonanie co najmniej 100 godz. usługi doradczej tożsamej rodzajowo – 10 pkt.

2. Wykonanie co najmniej 200 godz. usługi doradczej tożsamej rodzajowo – 20 pkt.

3. Wykonanie co najmniej 500 godz. usługi doradczej tożsamej rodzajowo – 30 pkt.

Maksymalna liczba uzyskanych punktów – 10 pkt.

Posiadanie doświadczenia powinno być potwierdzone dokumentami (oryginałami) lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami dokumentów (referencje), z których w sposób jednoznaczny wynikać muszą niezbędne dla dokonania oceny ofert informacje. Dokumenty te nie będą podlegały uzupełnieniom i wyjaśnieniom.

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wyżej opisanych dokumentów lub złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które nie potwierdzają w sposób jednoznaczny posiadania przez Wykonawcę doświadczenia, oferta tego Wykonawcy w kryterium - doświadczenie Wykonawcy otrzyma zero punktów.

c. Dodatkowe uprawnienia – maksymalnie 10%

Punkty za kryterium „Dodatkowe uprawnienia” zostaną przyznane następująco.

Uprawnienia w zakresie doradztwa zawodowego poświadczone zdanym egzaminem w zakresie doradztwa zawodowego lub wykształceniem w zakresie doradztwa zawodowego – 10 pkt.

Maksymalna liczba uzyskanych punktów – 10 pkt.

Posiadanie dodatkowych uprawnień powinno być potwierdzone kopiami dokumentów za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z których w sposób jednoznaczny wynikać muszą niezbędne dla dokonania oceny ofert informacje. Dokumenty te nie będą podlegały uzupełnieniom i wyjaśnieniom.

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wyżej opisanych dokumentów lub złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które nie potwierdzają w sposób jednoznaczny posiadania przez doradcę dodatkowych uprawnień, oferta tego Wykonawcy w kryterium – dodatkowe uprawnienia otrzyma zero punktów.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów z uwzględnieniem każdego z kryteriów i wyliczona wg. wzoru:

O = C + D + E

O – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę,

C – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena oferty brutto,

D – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium doświadczenie doradcy,

E – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium dodatkowe uprawnienia doradcy.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Kwiecień 30, 2018
Powiat: 
M. Tarnobrzeg
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin doradztwa zawodowego, pod warunkiem:

a. braku możliwości zrekrutowania przez Zamawiającego wymaganej liczby potencjalnych Uczestników/czek projektu w stosunku do pierwotnych założeń ujętych w przedmiotowym postępowaniu,

b. wystąpienia innych obiektywnych przyczyn / zdarzeń losowych, siły wyższej/niedających się przewidzieć na dzień podpisania umowy z Wykonawcą,

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zabezpieczenia i kar umownych,

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia, a także wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku przedłużającego się procesu rekrutacji, spowodowanego brakiem zgłoszeń od potencjalnych Uczestników/-czek projektu,

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spotkań obejmującego terminy, godziny oraz lokalizację, pod warunkiem:

a. wystąpienia indywidualnych potrzeb zgłaszanych Uczestników/czki projektu,

b. w sytuacjach określonych w pkt. 1.

Numer projektu: 
RPPK.07.03.00-18-0020/17