Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0248/17
Zamawiający: 
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"ul. Piłsudskiego 1, 37-530 Sieniawa
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w piekarni prowadzonej przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia stanowi agregat prądotwórczy – ilość 1szt.; z układem samoczynnego załączania rezerwy, trójfazowy, obudowany, wyciszony, przystosowany do pracy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń; posiada co najmniej następujące parametry: silnik zasilany paliwem zgodnym z EN 590 (olej napędowy); minimalna moc elektryczna 30 kVA, minimalna moc 24 kW, napięcie 400/230 V;

Termin składania ofert: 
piątek, Listopad 24, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Piłsudskiego 1, 37-530 Sieniawa 

Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Grudzień 30, 2017
Powiat: 
przeworski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty Dostawców  zostaną ocenione według następujących kryteriów: Cena ryczałtowa netto, Termin realizacji zamówienia, Okres gwarancji, Serwis gwarancyjny, Serwis pogwarancyjny.

Przypisano następujące wagi punktowe do poszczególnych kryteriów:

 1. Cena ryczałtowa netto – 4 (cztery) punkty za najkorzystniejszą ofertę cenową, kolejne oferty cenowe otrzymują o 1 (jeden) punkt mniej w stosunku do siebie.
 2. Termin realizacji zamówienia – 2 (dwa) punkty za realizację zamówienia do dnia 30 grudnia 2017 r.; oferta z terminem przekraczającym wskazaną datę otrzymuje 0 (zero) punktów.
 3. Udzielony okres gwarancji: powyżej 60 (sześćdziesiąt) miesięcy otrzymuje 2 (dwa) punkty; 60 (sześćdziesiąt ) miesięcy otrzymuje 1 (jeden) punkt; krótsze okresy gwarancji otrzymują 0 (zero) punktów.
 4. Serwis gwarancyjny wykonany w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia – 1 (jeden) punkt, dłuższe okresy oczekiwania na serwis gwarancyjny niż 24 godziny otrzymują 0 (zero) punktów.
 5. Serwis pogwarancyjny świadczony przez okres co najmniej równy okresowi gwarancji – 1 (jeden) punkt, krótsze okresy otrzymują 0 (zero) punktów.

 

Zamawiający dokona oceny w poszczególnych kryteriach na podstawie informacji podanych przez Dostawcę w Formularzu oferty.

 1. Cena ryczałtowa netto - powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), najkorzystniejsza oferta cenowa otrzymuje 4 (cztery) punkty, każda kolejna mniej korzystna o jeden punkt mniej, oferty od lokaty 5 włącznie otrzymują 0 (zero) punktów.
 2. Termin realizacji zamówienia – każda oferta z terminem realizacji do
  30 grudnia 2017 r. roku otrzymuje 2 (dwa) punkty, oferty z terminem przekraczającym wskazaną datę otrzymują 0 (zero) punktów.
 3. Okres gwarancji – każda oferta z: okresem gwarancji powyżej 60 (sześćdziesiąt) miesięcy otrzymuje 2 (dwa) punkty; okresem gwarancji 60 (sześćdziesiąt ) miesięcy miesiące otrzymuje 1 (jeden) punkt; krótsze okresy gwarancji otrzymują 0 (zero) punktów.
 4. Serwis gwarancyjny – każda oferta z zabezpieczeniem wykonania serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia otrzymuje – 1 (jeden) punkt, oferty z dłuższym okresem oczekiwania na serwis gwarancyjny niż 24 godziny otrzymują 0 (zero) punktów.
 5. Serwis pogwarancyjny – każda oferta z zabezpieczeniem wykonania serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej równy okresowi gwarancji otrzymuje – 1 (jeden) punkt, krótsze okresy otrzymują 0 (zero) punktów.
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.