Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa fortepianu klasycznego. Fortepian z mechanizmem pełnorepetycyjnym. Instrument odpowiedni do koncertowania w sali o pow. 58,8m²+46,26m².
2.    Szczegółowy zakres  dostawy określa załączniki nr 1, do niniejszego zapytania.
3.    Dopuszcza się możliwość oferowania przedmiotów o parametrach równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w opisach przedmiotu zamówienia.
4.    Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad.
5.     Fortepian nie może być starszy niż 10 lat.
6.    W przypadku zaoferowania fortepianu używanego  Dostawca zobowiązany jest do zaoferowania fortepianu, który nie był w ciągu 7 lat wstecz współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych. Dostawca w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia – załącznik nr 7.
7.    Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia instrumentu do oceny jakości oraz w terminie późniejszym do przeniesienia i ustawienia fortepianu w  budynku Dworu z Brzezin – parter oraz wykonania strojenia po ustawieniu.
8.    Koszty związane z dostarczeniem sprzętu ponosi Dostawca.
9.    Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia powinien wynosić co najmniej 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
10.    Dostawca poinformuje Zamawiającego przed planowanym terminem dostawy telefonicznie lub e-mailem – celem dookreślenia miejsca dostawy.

Zmiany ogłoszenia dokonano w dniu 17.08.2018 r. , które polegają na:

1. Opis Przedmiotu zamówienia –Pkt. 5 Było: Fortepian nie może być starszy niż 10 lat. Zmieniono na: Rok produkcji fortepianu nie może być późniejszy niż 1998 r. 

Treść załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Wymiary: Było: „Długość w przedziale : 230 cm – 250 cm” Zmieniono na: „Długość w przedziale 230 cm – 270 cm”

Kod CPV: 
37311000-1
37310000-4
Warunki udziału w postępowaniu : 

 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 Posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Zamawiający uzna , że został spełniony warunek jeżeli Dostawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował przynajmniej dwie dostawy fortepianu za minimum 70 000 zł każda -  załącznik nr 6..

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający uzna, że został spełniony warunek na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 5

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że został spełniony warunek na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 5

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna, że został spełniony warunek na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 5

2. Jeżeli z treści ww. oświadczenia wynikać będzie, że Dostawca spełnia warunki, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że zostały one spełnione.

3. Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Termin składania ofert: 
środa, Sierpień 29, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę pisemną (wg wzoru w załączniku nr 2) należy złożyć w kopercie zaklejonej z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – dostawa fortepianu klasycznego w  ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, w terminie do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6,

36-100 Kolbuszowa

 1. Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Dostawcy bez otwierania.
 2.  Otwarcie ofert nastąpi 29 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Dostawca jest zobowiązany do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 dostarczyć do oceny eksperckiej na swój koszt egzemplarz oferowanego fortepianu do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej u. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa – miejsce wskazane przez  Zamawiającego – na parterze. Dostarczony do testów fortepian winien spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
 4. Testy odbędą się w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i będą trwały max. 3 dni robocze licząc od dnia otwarcia ofert. Po zakończeniu testów, z czynności testów zostanie sporządzony protokół.
 5. Dostawca w  terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o wyborze Dostawcy odbierze na swój koszt testowany instrument, za wyjątkiem Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - nie będzie on odbierał instrumentu.

Po przygotowaniu docelowego miejsca przeznaczenia fortepianu, Dostawca zobowiązany będzie do przeniesienia instrumentu oraz wykonania strojenia po ustawieniu fortepianu w  budynku Dworu z Brzezin – parter.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert bez podatku VAT (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest to kwota oferty powiększona o PCC).

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Kryterium nr 1 Cena oferty – waga kryterium 30%

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia.

WAGA 30%  oznacza (1%= 1 pkt)

W kryterium cena oferty każda z ofert może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Wartość punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena brutto zostanie dokonana wg następującej zasady:

Cwp = (Cn / Cb) x 30 [pkt]

gdzie:

Cwp - wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto;

Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;

Cb - cena oferty badanej;

 

Kryterium nr 2: Jakość – ocena ekspercka – waga kryterium 50 %, dzieli się na następujące podkryteria.

1. Barwa dźwięku – waga podkryterium –15 %

2. Wyrównanie brzmienia – intonacji – waga podkryterium – 10 %

3. Precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – waga podkryterium 10 %

4. Stan techniczny – waga podkryterium –15 %

 

W ramach kryterium Jakość – ocena ekspercka- oceniane będą następujące elementy:

Barwa dźwięku (maksymalnie pełna i wyrównana,) bogactwo kolorytu brzmienia w zakresie ilości tonów składowych dla każdego rejestru dźwiękowego w całej skali dynamicznej (od ppp do fff)

W podkryterium barwa dźwięku można uzyskać max. –15 pkt. Ocena dokonywana jest w pełnych punktach, według następujących zasad:

1) barwa dźwięku jest uboga: 0 -5 pkt.

2 barwa dźwięku jest średnio bogata: 6-10 pkt.

3) barwa dźwięku jest bardzo bogata: 11-15 pkt.

Wyrównanie brzmienia -intonacji we wszystkich rejestrach w obrębie całej skali instrumentu

 

W podkryterium wyrównanie intonacji można uzyskać max.– 10 pkt. Ocena dokonywana jest w pełnych punktach, według następujących zasad:

 1. intonacja w obrębie całej skali instrumentu nie jest wyrównana:  0 pkt.
 2. intonacja w obrębie całej skali instrumentu jest średnio wyrównana:  1-5 pkt.
 3. intonacja w obrębie całej skali instrumentu jest wyrównana:  6-10 pkt.

Precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury (właściwa twardość i precyzja mechaniki charakterystyczna dla danego rodzaju i modelu instrumentu, precyzyjne wyważenie klawiatury)

 

W podkryterium Precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury można uzyskać max.10 pkt. Ocena dokonywana jest w pełnych punktach, według następujących zasad:

 1. mechanika i klawiatura jest mało precyzyjna: 0 pkt.
 2. mechanika i klawiatura jest średnio precyzyjna: 1-5 pkt.
 3. mechanika i klawiatura jest precyzyjna:  6-10 pkt.

 

W podkryterium stan techniczny można uzyskać max.– 15 pkt. Ocena dokonywana jest w pełnych punktach, według następujących zasad:

 1. Niezadowalający – 0 pkt.
 2. Dostateczny – 1 -5 pkt.
 3. Dobry – 6-10 pkt.
 4. bardzo dobry – 11-15 pkt.

Ocena ekspercka przeprowadzona zostanie na podstawie testów odsłuchowych oraz testów organoleptycznych dostarczonego przez Dostawcę instrumentu. Ocena  instrumentu przeprowadzona zostanie na podstawie testów wykonanych przez dwóch ekspertów.

 

Kryterium nr 3 Rok produkcji wyrażony w pełnych latach - waga kryterium 20% -

2018 – 20 pkt.

2017 – 18 pkt.

2016 – 16 pkt.

2015 – 14 pkt.

2014 – 12 pkt.

2013 – 10 pkt.

2012 – 8 pkt.

2011 – 6 pkt.

2010 – 4 pkt.

2009 – 2 pkt.

2008 – 0 pkt.

 

Zmiany ogłoszenia dokonano w dniu 17.08.2018 r. , które polegają na:

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium nr 3 Rok produkcji wyrażony w pełnych latach - waga kryterium 20% -

Było : „2018 – 20 pkt. 2017 – 18 pkt. 2016 – 16 pkt. 2015 – 14 pkt. 2014 – 12 pkt. 2013 – 10 pkt. 2012 – 8 pkt. 2011 – 6 pkt. 2010 – 4 pkt. 2009 – 2 pkt. 2008 – 0 pkt.”

Zmieniono na „2018 – 20 pkt. 2017 – 19 pkt. 2016 – 18 pkt. 2015 – 17 pkt. 2014 – 16 pkt. 2013 – 15 pkt. 2012 – 14 pkt. 2011 – 13 pkt. 2010 – 12 pkt. 2009 – 11 pkt. 2008 – 10 pkt. 2007– 9 pkt. 2006– 8 pkt. 2005– 7 pkt. 2004– 6 pkt. 2003– 5 pkt. 2002– 4 pkt. 2001– 3 pkt. 2000– 2 pkt. 1999– 1 pkt. 1998– 0 pkt.”

 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

 Pi= Ci+ Ji+Ri

C- ilość punktów w kryterium cena

J- ilość punktów w kryterium Jakość

R - ilość punktów w kryterium rok produkcji

P- łączna ilość punktów kryterium cena,  jakość  i rok produkcji

i – numer oferty badanej

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

Jeśli nadal nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Wrzesień 5, 2018
Powiat: 
kolbuszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

1. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

1.1

 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
 2. Zmiany terminu płatności;

1.4 Zmiany wynagrodzenia (ze względu na: zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienie ekonomiczne i/lub techniczne, ograniczenie lub wzrost lub inną zamianę zakresu dostawy);

 1. Zmiany umówionego zakresu dostaw w przypadku:

a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w przedmiocie zamówienia powstałych
z  przyczyn niemożliwych do przewidzenia,

b) zasadności techniczno - ekonomicznej lub estetycznej zastosowania innych materiałów,

c)konieczności wykonania rozwiązań zamiennych lub równoważnych wynikających
z uwarunkowań technicznych lub estetycznych lub użytkowych,

d)ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Numer projektu: 
RPPK.04.04.00-18-0046/16-00