Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Powiat Krośnieński, ul. Bieszczadzka 138-400 Krosno
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do budynku szatniowego w ramach projektu  „Rozwój infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

- ławki szatniowe z wieszakami – 4 szt.

- stolik – 1 szt.

- krzesła – 2 szt.

- regał stojący – 1 szt.

Kosze na śmieci – 9 szt.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.

 

Termin składania ofert: 
środa, Czerwiec 21, 2017 - 11:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2017 r. do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Powiat Krośnieński

Ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno (sekretariat III piętro).

 Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.

  1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  2. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Lipiec 28, 2017
Powiat: 
krośnieński
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

1.Cena  -  100 %

Sposób oceny:

Lp = Cn / Cb x 100% x 100

gdzie:

Lp – liczba punktów

Cn- najniższa cena wśród ofert

Cb – cena badanej oferty

 

Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.