Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0383/15
Zamawiający: 
F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński, ul. Kaczeńcowa 3a35-604 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu do szybkiej analizy ilościowej kolonii bakterii obejmujący:

 1. Zgrzewarka do tacek plastikowych (wymiary: 33 cm x 35,5 cm x 40,6 cm; zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, 10A, zakres temperatur roboczych: 10-32 ºC, automatyczny system przesuwu tacki; czas zgrzewania tacki 10s.; instrukcja w j. polskim; podkładki gumowe w zestawie ze zgrzewarką) – 1 szt.
 2. Lampa UV (zasilanie 240 V, 6W)  – 1 szt.
 3. Ciemnia do odczytów UV – 1 szt.
 4. Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowego – 1 szt.
 5. Porcjowane podłoża do E.coli  i bakterii grupy coli - 100 szt.
 6. Porcjowane podłoża do paciorkowców kałowych Enterolert DW  - 200 szt.
 7. Porcjowane podłoża do Pseudemonas aeruginosa -  200 szt.
 8. Tacki plastikowe z 97 dołkami - 100 szt.
 9. Sterylne, plastikowe, jednorazowe buteleczki 120 ml do pobrania próbek wody  - 200 szt.
 10. Szafa termostatyczna do hodowli szczepów bakteryjnych (obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej 0H17 (DIN 1.4016), z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność komory 200 l, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0,1°C, wyświetlacz graficzny LCD, podświetlana klawiatura dotykowa, 3 półki druciane INOX, regulowane położenie prowadnic, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f = 30 mm, pamięć wyników pomiarowych, zamknięcie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED) – 1 szt.
 11. Szafa termostatyczna  z rozszerzeniem temperatury do 70 st.C, do hodowli szczepów bakteryjnych ( obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej 0H17 (DIN 1.4016), z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność komory 200 l, zakres temperatury od +3°C do +70°C, regulacja temperatury co 0,1°C, wyświetlacz graficzny LCD, podświetlana klawiatura dotykowa, 3 półki druciane INOX, regulowane położenie prowadnic, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f = 30 mm, pamięć wyników pomiarowych, zamknięcie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED) – 1 szt.

Sprzęt fabrycznie nowy.

 

Termin składania ofert: 
czwartek, Czerwiec 22, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

·  Oferta powinna zostać dostarczona listownie na adres F.P.H. POŁONINY ul. Bohaterów II Wojny Światowej 11, 36-200 Brzozów lub pocztą elektroniczną na adres: poloniny@op.pl

·  Oferta powinna wpłynąć do 22.06.2017  r. do godziny 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty pod wyżej wskazane miejsce przed upływem terminu.

·  Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone przed upływem terminu składania ofert.

·  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

·  Wybór oferenta nastąpi w dniu 23.06.2017 r. o wyborze poinformujemy wszystkich uczestników postępowania ofertowego drogą e-mail.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Lipiec 31, 2017
Powiat: 
brzozowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,
 • wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)
 • warunki płatności
 • okres i zakres gwarancji lub przydatność do użycia tam gdzie to dotyczy
 • termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem.

1. Cena netto (C) - 60%

2. Gwarancja (G) - 15%

3. Montaż, uruchomienie urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia (S) – 15%

4. Termin płatności (T) – 10 %

 

Kryterium: C - Cena netto  (waga 60%):

 1. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty.
 2. Cenę netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena netto powinna być wyrażona w złotych polskich.
 4. Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.
 5. W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku uzyskanej liczby punktów za kryterium „Cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

    C = Cena netto oferty najniższej / Cena netto rozpatrywanej oferty x 60 = ilość punktów

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

 

Kryterium G - Gwarancja (waga 15%)

 1. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.
 2. Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu przeszkolenia personelu w zakresie obsługi.
 3. W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, liczonym od momentu przeszkolenia personelu w zakresie obsługi (potwierdzonego protokołem):

- powyżej 24 miesięcy - 15 pkt.

- od 12 miesięcy do 24 miesięcy - 10 pkt.

- do 12 miesięcy - 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

 

Kryterium S - Montaż i uruchomienie urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia (S)  (waga 15%)

 1. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie deklaracji o montażu, uruchomieniu urządzenia oraz szkoleniu z obsługi urządzenia bezpłatnie w ramach całkowitego zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
 2. W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert:

-montaż, uruchomienie urządzenia oraz szkolenia z obsługi urządzenia w cenie zamówienia - 15 pkt.

-montaż, uruchomienie urządzenia oraz szkolenia z obsługi urządzenia za dodatkową opłatą  - 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

 

Kryterium T – Termin płatności (T)  (waga 10%)

 1. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie terminu płatności za dostawę podanego w formularzu oferty.
 2. Termin płatności należy podać w dniach, licząc od wystawienia faktury za dostawę.
 3. W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem terminu płatności za przedmiot zamówienia, liczonym od momentu wystawienia faktury:

- powyżej 45 dni - 10 pkt.

- od 30 dni do 45 dni - 5 pkt.

- poniżej 30 dni  - 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 10 pkt.

 

Punkty przyznane w kryterium „Cena”, kryterium „Gwarancja”, kryterium „Montaż i uruchomienie urządzenia, szkolenie z obsługi urządzenia” oraz kryterium „Termin płatności” zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + G + S+T

gdzie:

Ʃ - łączna suma przyznanych punktów

C - liczba punktów przyznana w kryterium „Cena”

G - liczba punktów przyznana w kryterium „Gwarancja”.

S - liczba punktów przyznana w kryterium „Montaż i uruchomienie urządzenia, szkolenie z obsługi urządzenia”

T - liczba punktów przyznana w kryterium „Termin płatności”.

W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów czynnikiem decydującym będzie cena.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania ofertowego.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.