Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Proclean Tank Cleaning Group A. Wójtowicz i wspólnicy sp. jawna, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b
Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup i dostawa samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku z grupy KST 76 - 1 sztuka,

- posiadającego co najmniej przekładnie hydrodynamiczną 5 stopniową automatyczną,

- udźwig nie mniej niż. 42 000 kg,

- wysokość podnoszenia co najmniej 15 100 mm,

- moc co najmniej 260 kW.

- uchwyt kontenera od góry - teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie za pomocą silników hydraulicznych i łańcuchów.

- możliwość obrócenia kontenerem w powietrzu, co jest niemożliwe przy tradycyjnym wózku widłowym pierwotnie planowanym;

- podnoszenie za pomocą „rygli”kontenerów będących w obrocie handlowym w Europie (ISO 20',30' i 40', z automatycznym rozsuwem chwytnika dla każdego typu sterowanym z kabiny)

- możliwość podnoszenia częściowo lub w całości załadowanych kontenerów stojących nie tylko przed wózkiem ale i w drugim lub trzecim rzędzie, gdzie:

- 1 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 42 000 kg do pełnej wysokości

- 2 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 25 000 kg do pełnej wysokości

- 3 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 12 000 kg do pełnej wysokości

- silnik spełniający normy emisji spalin EUR IV, układ SCR

- odległość między osiami max 6 000 mm

Kod CPV: 
42415110-2
42415100-9
42410000-3
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  muszą  spełniać  niżej  wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  1. Uprawnienia   do   wykonywania   określonej   działalności   lub   czynności,   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena   spełniania   niniejszego   warunku   zostanie   dokonana   w   oparciu    o dostarczone oświadczenie,  wg formuły: spełnia - nie spełnia.
  2. Wiedza i doświadczenie: Warunek  ten zostanie  spełniony jeżeli  Wykonawca  wykaże  się  wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie tym wykaże co najmniej trzy dostawy samojezdnego wózka wysięgnikowego do przeładunku o udźwigu nie mniejszym niż 25 000 kg. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w  oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.
  3. Potencjał techniczny: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu  o dostarczone  oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  wg formuły: spełnia - nie spełnia.
  4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu  o dostarczone  oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  wg formuły: spełnia - nie spełnia.
  5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena   spełniania   niniejszego   warunku   zostanie   dokonana   w   oparciu    o dostarczone oświadczenie,  wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu 
  2. Wykaz  dostaw w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania warunku  wiedzy  i  doświadczenia ,  wykonanych  w  okresie  ostatnich trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  dostawy zostały wykonane należycie.
 3. Wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  musi  wykazać  brak  podstaw  do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
  1. Oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia.
  2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej   niż   6   miesięcy   przed   upływem   terminu   składania   wniosków   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Termin składania ofert: 
czwartek, Kwiecień 12, 2018 - 17:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w Dębicy, ul. Drogowców 2B.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: w Dębicy, ul. Drogowców 2B.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Wybór oferty dokonany zostanie przez Zamawiającego wg następujących kryteriów:

 1. Cena [C]                                                                                                            max. 80 pkt.
 2. Gwarancja za cały przedmiot zamówienia [G]                                                    max. 20 pkt.

Ad. 1) Kryterium „Cena [C]”

Wartość punktowa kryterium [C] dla danej oferty obliczona zostanie wg wzoru

C = (Cmin / C oferty) x80 gdzie :

C – ilość pkt. przyznanych ocenianej ofercie,

C min. – jest to cena najniższej oferty,

Ad 2.) Kryterium „Gwarancja za cały przedmiot zamówienia” [G]

Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji zostaną przyznane wg schematu:

Za każdy 1 pełny miesiąc powyżej 24 wymaganych zamawiający przyzna 1 pkt., z tym że za 44 pełne miesiące lub więcej zostanie przyznana maksymalna ilość 20 pkt.

Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:

P = [Ilość pkt. cena max. 80pkt] + [ilość pkt. okres gwarancji max. 20pkt]

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Czerwiec 28, 2018
Powiat: 
dębicki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: 
 2. warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie zmiany przepisów, która skutkować będzie koniecznością wprowadzenia zmian, a której Zamawiający nie był w stanie przeiwdzieć w trakcie przygotowywania postępowania
 3. działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody  i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie,
 4. następstwem okoliczności związanych z decyzją o dofinansowanie, jej terminów lub jej zmian.

Przedłużenia terminu dokonuje się o długość okresu, w jakim okoliczności wystąpiły.

zmiana płatności:

 1. zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy;
 2. miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

zmiany zakresu rzeczowego:

 1. wykonanie świadczeń zamiennych (parametrów zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.

 

pozostałe zmiany:

 1. zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT,
 2. wydłużenie okresu  rękojmi, o dowolny okres.
 3. dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wszystkie postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0155/16-00