Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.04.04.00-18-0111/16
Zamawiający: 
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 237-600 Lubaczów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego:

  1. Tablice informacyjne dla zadania - „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu kultury w Lubaczowie”- 2 szt.: jednostronna o wym. 80 x 120 cm, kolorowy nadruk, materiał płyta PCV grub. 5 mm, mat, tło tablicy białe, czcionka typ Verdana w kolorze czarnym, nadruk odporny na warunki atmosferyczne i UV (nadruk wg wzoru w zał. nr 1).
Termin składania ofert: 
poniedziałek, Marzec 19, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
  • Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (kurierem) w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów – Biuro obsługi Mieszkańców, pokój B1.
  • Ofertę cenową należy złożyć do 19.03.2018 r. do godz. 10.00 z dopiskiem:

    Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu kultury w Lubaczowie ” - nie otwierać do 19 marca 2018 r. do godz. 10.15

  • Oferty zostaną otwarte dnia: 19.03.2016 r. o godz. 10.15, w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, Pokój B5 – Referat Inwestycji i Rozwoju.
Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Marzec 29, 2018
Powiat: 
lubaczowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryteria oceny złożonych ofert

1. Kryterium wyboru oferty jest: 100% cena. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.