Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Gmina Tuszów Narodowy, Urząd Gminy Tuszów Narodowy39-332 Tuszów Narodowy 225
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie 2 odwiertów studziennych w średnicy 20 cali o głębokości 16 m każdy;
- pompowanie czyszczące i pomiarowe trzema stopniami depresji;
- pobór prób wody do analiz;
- inwentaryzacja geodezyjna;
- przepompowanie 3 istniejących studni w celu ustalenia ich wydajności;
- opracowanie dokumentacji geologicznej;
- określenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia
- geologiczny projekt powykonawczy.

Kod CPV: 
45262220-9
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) Posiadający odpowiednią dla wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie;

c) Dysponujący odpowiednim dla wykonania zamówienia potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia;

2. W celu dokonania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 a) Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Powyższy dokument może być złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

Termin składania ofert: 
wtorek, Lipiec 24, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, listownie), w zamkniętej kopercie do dnia: 2018-07-24 do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225 ( pokój nr 2 – sekretariat). Koperta powinna zawierać napisem „Oferta na wykonanie studni wspomagających – nie otwierać przed 24 lipca 2018 r. do godz. 10.15 ”.

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-07-24, o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225, pokój nr 10 – sala obrad.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – cena 100%
Liczba przyznanych punktów = Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 pkt 

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Sierpień 24, 2018
Powiat: 
mielecki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

-