Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
AUTOMET, 38-500 SANOK, UL. STANKIWICZA 4
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem Zamówienia są wymagania w zakresie wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,64 kWp na dachach budynków należących do firmy AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z lokalizacją w miejscowości Sanok, ul. Stankiewicza 4.

Kod CPV: 
09331200-0
45332000-5
45311200-2
45315600-4
Termin składania ofert: 
piątek, Maj 4, 2018 - 13:45
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego: AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Stankiewicza 4, 38-500 Sanok - osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty, które uzyskają pozytywny wynik oceny formalnej, podlegać będą ocenie merytorycznej (punktowej) według poniższych kryteriów i metodologii:

A.    Cena (waga 55 pkt.)
B.    Gwarancja (waga 15 pkt.)
C.    Termin wykonania zamówienia (waga 15 pkt.)
D.    Szybkość reakcji serwisu  (waga 15 pkt.)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny i ich wagami:

Ad. A. Punkty za cenę obliczane będą według następującego wzoru:

C=55 pkt. x (Cena najniższa ze wszystkich ważnych Ofert/Cena analizowanej Oferty)

Ad. B. Punkty za okres udzielonej gwarancji (podanej w pełnych miesiącach) obliczane będą według następującego wzoru:

G=15 pkt. x (Liczba miesięcy gwarancji analizowanej Oferty/Najwyższa liczba miesięcy gwarancji ze wszystkich ważnych Ofert)

Ad. C. Punkty za termin wykonania Zamówienia obliczane będą według następującego wzoru:

T=15 pkt. x (Najmniejsza liczba miesięcy wykonania Zamówienia ze wszystkich ważnych Ofert / Liczba miesięcy wykonania Zamówienia analizowanej Oferty)

Ad. D. Punkty za szybkość reakcji serwisuj obliczane będą według wzoru:

S=15 pkt. x (Najmniejsza liczba godzin reakcji serwisu ze wszystkich ważnych Ofert / Liczba godzin reakcji serwisu analizowanej Oferty).

Dla każdej ocenionej Oferty zostanie obliczony wynik końcowy według następującego wzoru:

W = C + G + T + S

Wyniki poszczególnych kryteriów i wynik końcowy zaokrąglone będą do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (maksymalny wynik parametru W), spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie powyższych kryteriów.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Maj 31, 2019
Powiat: 
sanocki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16