Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.03.02.00-18-0126/16
Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Żeromskiego 12
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań termowizyjnych przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”.

             

Realizacja usługi dotyczy budynków położonych w Ropczycach przy ul. Piłsudskiego 24, 24A, 26A, 26B, 26C, Parkowa 19 i 21, Żeromskiego 5 i 7, Udzieli 1 i 3.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badań termowizyjnych, zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 „Właściwości budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni” .

Dokumentacja techniczna, audyty energetyczne są załącznikiem do niniejszego zapytania i stanowią element opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz)

Badania mają służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach.

Badania należy wykonać po zakończeniu prac termomodernizacyjnych dla każdego budynku, w czasie sezonu grzewczego, nie później jednak niż do dnia 19.01.2018r.

Dokumentację z wykonanych badań – oddzielnie dla każdego budynku – należy przekazać zamawiającemu w wersji papierowej (po 2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (po 1 egzemplarzu).

Dokumenty tekstowe w wersji edytowalnej (*.rtf; lub *.doc) oraz w formie oryginalnej                 z pieczęciami (*.pdf)

Rysunki w formatach oryginalnych (*.pdf) oraz w wersji (*.tif lub *.jpg).

Całość nagrana na nośnik elektroniczny (płyta CD, DVD, pendrive)

Wytworzona dokumentacja winna być oznakowana zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji                                                                   (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania ).

Obiekty należy przyjąć jako budynki mieszkalne w ruchu ciągłym. Prace związane  z przeprowadzeniem badań powinny być zorganizowane w sposób i terminach nie powodujących utrudnienia w ich funkcjonowaniu, po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców na tablicach ogłoszeń o terminie prowadzeniu badań oraz zgodnie z zasadami BHP.

Termin składania ofert: 
czwartek, Listopad 30, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ropczycach przy ul. Żeromskiego 12, Sekretariat, w terminie do dnia 30.11.2017r. do godziny  15.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Ropczycach, przy ul. Żeromskiego 12 w  Pokoju Prezesa Spółdzielni w dniu 30.11.2017r.   o godzinie 16.00

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Styczeń 19, 2018
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt)

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:

Cena (C)   - waga: 100 %;

Ocenie w kryterium cena zostanie poddana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawai podanaw ofercie Wykonawcy

 

Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.  Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg   następującej zasady:

C = (Cmin / Cx) x 100 pkt

                        gdzie:

C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium  cena brutto za   realizację zamówienia,

Cmin – najniższa cena brutto w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

                             Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryterium cena.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.