Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.03.02.00-18-0126/16
Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Żeromskiego 12
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych powykonawczych przy realizacji zadania  pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”.

             

Realizacja usługi dotyczy budynków położonych w Ropczycach przy ul. Piłsudskiego 24, 24A, 26A, 26B, 26C, Parkowa 19 i 21, Żeromskiego 5 i 7,
Udzieli 1 i 3.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu audytów energetycznych powykonawczych dla każdego z jedenastu w/w budynków mieszkalnych.

Audyt powykonawczy według definicji oznacza: dokument sporządzony przez audytora energetycznego, w których dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej.

Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii budynku przez realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie wykonanej modernizacji, w tym badań termowizyjnych oraz powietrznych badań szczelności. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012r. nr 962).

Audyt energetyczny należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami.

Dokumentacja techniczna, audyty energetyczne są załącznikiem do niniejszego zapytania i stanowią element opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

Audyty mają służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach.

Audyty należy wykonać po zakończeniu prac termomodernizacyjnych oraz badań termowizyjnych dla każdego budynku, w czasie sezonu grzewczego, nie później jednak niż do dnia 16.02.2018r. (uwaga: termin zakończenia badań termowizyjnych do 19.01.2018)

Audyty powykonawcze dla każdego z jedenastu budynków należy wykonać w 3 egz. + wersja elektroniczna – 1 egz..

Całość nagrana na nośnik elektroniczny (płyta CD, DVD, pendrive)

Wytworzona dokumentacja winna być oznakowana zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji                                                                   (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania ).

Termin składania ofert: 
czwartek, Listopad 30, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ropczycach przy ul. Żeromskiego 12, Sekretariat, w terminie do dnia 30.11.2017r. do godziny  15.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Ropczycach, przy ul. Żeromskiego 12 w  Pokoju Prezesa Spółdzielni w dniu 30.11.2017r. o godzinie 16.15

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, luty 16, 2018
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt)

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:

Cena (C)   - waga: 100 %;

Ocenie w kryterium cena zostanie poddana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  i podana  w ofercie Wykonawcy

 

Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.  Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg   następującej zasady:

C = (Cmin / Cx) x 100 pkt

                        gdzie:

C– ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium  cena brutto za   realizację zamówienia,

Cmin– najniższa cena brutto w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

                            Cx– cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryterium cena.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.