Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.03.02.00-18-0044/16
Zamawiający: 
Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przeprowadzenie i opracowanie audytu powykonawczego po zakończeniu realizacji zadania zawierającego następujące elementy: termowizyjne badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynku, powietrzne badania szczelności budynku (zgodnie z normami europejskimi PN-EN13187 oraz PN-EN 13829) oraz właściwy „audyt powykonawczy”, który zweryfikuje parametry zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanych budynkach.
 2. Zadanie związane jest z realizacją projektu dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
  „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Dukla”,
 3. Oś priorytetowa III – Czysta energia , Działanie 3.2. – Modernizacja energetyczna budynków.
 4. Miejsce zamówienia:
  1. Zespół Szkół Publicznych w Tylawie
  2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Iwli
  3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Głojscach
  4. Szkoła Podstawowa w Wietrznie
  5. Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
 5. Termin realizacji zamówienia: do 17 listopad 2017
 6. Dokumentacja z wykonanych badań należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz na elektronicznym nośniku danych (2 płyty CD)
 7. Dokumentacja musi być oznakowana zgodnie z Wytycznymi Instytucjami Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
 8. Audyty energetyczne wykonane przed przeprowadzeniem robót budowlanych dostępne są na stronie internetowej www.bip.dukla.pl w zakładce zamówienia publiczne.
 9. Prace związane z przeprowadzeniem badań powinny być zorganizowane w sposób i terminach nie utrudniających funkcjonowanie budynków. W razie konieczności należy wykonywać badania po godzinach pracy placówek oświatowych.
Termin składania ofert: 
czwartek, Październik 19, 2017 - 08:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy:

1). złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, w kancelarii pokój nr: 102 do dnia 19.10.2017 r. do godz. 8:00 (decyduje data wpływu do kancelarii)

2.) złożyć w jednej zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowania poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej naruszalność) zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla”

Znak sprawy: G.042.4.6.2017

Nie otwierać przed 19.10.2017 r. godzina 9:00”

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miejskiego w Dukli po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Listopad 17, 2017
Powiat: 
krośnieński
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty – cena 100%
Liczba przyznanych punktów = Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 pkt

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.