Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego , ul. Rynek 535-064 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania Studium oraz kompleksowego Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” dla następującego zakresu:

- montaż ok. 14 instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczną na własne potrzeby obiektów i instytucji użyteczności publicznej, położonych na terenie 6 gmin (Gmina Czudec, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza) – Członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, partnerów projektu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby instalacji fotowoltaicznych do 15%.Nabór wniosku o dofinansowanie projektu objęty jest trybem pozakonkursowym.

 

 1. Wykonawca współpracował będzie z Zamawiającym na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej,
  w tym Studium oraz kompleksowego Wniosku do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz podpisaniu umowy na jego realizację lub braku dofinansowania wydanej przez IZ RPO WP, w przypadku decyzji o braku dofinansowania przygotowanie środków odwoławczych w terminach określonych w regulaminie naboru o ile zostaną one przewidziane.
 2. Zakresy planowane do realizacji przez Partnerów:
 1. Etap I - opracowanie Studium oraz kompleksowego Wniosku dla zakresu rzeczowego planowanego do realizacji przez Partnerów.
 2. Etap II - współpraca z Zamawiającym na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, w tym Studium oraz kompleksowego Wniosku do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz podpisaniu umowy na jego realizację lub braku dofinansowania wydanej przez IZ RPO WP,
  w przypadku decyzji o braku dofinansowania przygotowanie środków odwoławczych w terminach określonych w regulaminie naboru o ile zostaną one przewidziane.
 1. Materiały niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia przekazywane będą Wykonawcy, zarówno przez Zamawiającego jak i bezpośrednio przez każdego z Partnerów w odniesieniu do zadań wskazanych w pkt. IV pdpkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego, na bieżąco, w trakcie realizacji zadania, bez zbędnej zwłoki.
 2. Studium wraz z kompleksowym Wnioskiem należy sporządzić w sposób rzetelny oraz z należytą starannością, jak również zgodnie ze wszelkimi regulacjami prawnymi w tym zakresie,
  w szczególności:
 1. Dokumentacją dla naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze pozakonkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 3.4Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz dołączonymi do niego załącznikami, która dostarczona zostanie Wykonawcy przedmiotu zamówienia niezwłocznie po jej otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej IZ RPO WP) m.in:
 1. Do czasu otrzymania dokumentacji aplikacyjnej określonej w pkt. 1) Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien przygotowywać przedmiot umowy w oparciu o dokumentację
  w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze pozakonkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i dołączonymi do niego załącznikami dla Działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dokumentacja jest zamieszczona na stronie www.rpo.podkarpackie.pl nabór nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-002/17 dostępny pod linkiem http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1311-rppk-03-04-00-...
 2. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 3. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 wraz z załącznikami (wersja obowiązującą na dzień ogłoszenia naboru);
 4. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 19 lipca 2017r. r. (wraz ze zmianami);
 5. Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) z dnia 23 maja 2017r.;
 6. Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, z dnia 17 lutego 2017r.;
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, z dnia 5 kwietnia 2018r.;
 8. Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 28 października 2015r.;
 9. Regulaminem Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
 10. Podręcznikiem Beneficjenta opracowanym przez Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 2016r.
 1. Studium jest opracowywane w powiązaniu z kompleksowym Wnioskiem oraz innymi załącznikami. Informacje zawarte w Studium, kompleksowym Wniosku oraz pozostałych załącznikach muszą być ze sobą zgodne.
 2. Wykaz załączników do kompleksowego Wniosku oprócz Studium, które zobligowany będzie sporządzić Wykonawca zostanie wskazany niezwłocznie po ich określeniu i przekazaniu w dokumentacji dla naboru przez IZ RPO WP.
 3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą oraz Partnerami projektu na etapie tworzenia przedmiotu zamówienia, poprzez umożliwienie skorzystania z treści niezbędnych dokumentów.
 4. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić za pomocą udostępnionego do tego celu Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
  2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/.
 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny na etapie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej, jak również interpretowanie
  i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących zadania czy innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę na potrzeby kompleksowej realizacji zadania, aż do momentu podpisania umowy
  o dofinansowanie.
 6. W przypadku uwag stwierdzonych przez IZ RPO WP, Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego do poprawy, uzupełnienia, wyjaśnienia itp. w zakresie dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę tj. Studium oraz kompleksowego Wniosku zgodnie
  z uwagami IZ RPO WP, jeżeli taką konieczność zgłosi Zamawiający, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ponowne, terminowe złożenie poprawionych dokumentów.
 7. Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z Zamawiającym na etapie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium oraz kompleksowego Wniosku do czasu uzyskania ostatecznej decyzji
  o dofinansowaniu i podpisania umowy o dofinansowanie oraz aneksu lub braku dofinansowania.
  W przypadku decyzji o braku dofinansowania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania środków odwoławczych, jeżeli będą one przewidziane.
 8. Wykonawca jest zobligowany do udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego
  w związku z przygotowaniem przedmiotu zamówienia, w których uczestniczyć będą również Partnerzy projektu, w trakcie których, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania aktualnego stanu zaawansowania prac. O terminie spotkań Wykonawca będzie informowany w terminie nie krótszym niż
  2 dni robocze od dnia planowanego spotkania. Zamawiający przewiduje maksymalnie po 4 spotkania, w ramach realizacji Zadań określonych w pkt IV.2 niniejszego zapytania.
 9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminach określonych w pkt. V niniejszego zapytania ofertowego. 
 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Studium oraz sporządzone załączniki, w ilości 3 egzemplarzy dla Stowarzyszenia ROF, oraz dla każdego z 6 partnerów projektu w ilości 1 egzemplarza (łącznie 9 egzemplarzy) w wersji papierowej, format A4, w języku polskim, trwale spięte oraz tożsamą wersję na nośniku elektronicznym (Microsoft Office 2003, w wersji edytowalnej i dodatkowo w formacie zgodnym
  z Acrobat Reader). Analiza ekonomiczno - finansowa załączona do Studium powinna być wykonana
  w arkuszu kalkulacyjnym (Microsoft Office 2003,w wersji edytowalnej, w tym z aktywnymi formułami). Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostanie przygotowany w wersji elektronicznej gotowej do „zatwierdzenia i wysłania” przez Zamawiającego w systemie LSI RPO WP 2014-2020.
 11. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów.
 12. Wykonawca dostarczy również wszelkie użyte rysunki, tabele, wykresy i inne opracowania w postaci umożliwiającej ich edycję (wersja źródłowa).
 13. Po zrealizowaniu zamówienia autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do każdego z elementów autorskich stworzonych i dostarczonych przez Wykonawcę
  w celu realizacji niniejszej umowy będą należały do Zamawiającego.
Kod CPV: 
79314000-8
71241000-9
71242000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym;
 4. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania;
 5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 6. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 kompletne dokumentacje aplikacyjne polegające na opracowaniu Studiów wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE o wartości brutto min. 3 000 000,00 zł (pięć milionów złotych) każdy, które obejmowały zakresem instalacje fotowoltaiczne o łącznej zainstalowanej mocy minimum 0,5 MW. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu wykonanych usług opracowania Studium wykonalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych, stanowiącego Załącznik nr 2.1 do niniejszego zapytania wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie realizowanych usług w postaci listów referencyjnych lub dokumentów równoważnych. Za należycie wykonaną usługę polegającą na opracowaniu Studiów wykonalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych należy rozumieć fakt uzyskania dofinansowania przez projekty, dla których były wykonywane. Jeżeli informacja ta nie wynika z referencji lub dokumentów równoważnych, Oferent dodatkowo w celu potwierdzenia spełnienia warunku musi przedstawić stosowne wydruki ze stron internetowych lub dokumenty równoważne wskazujące na wybór projektu do dofinansowania przez określone instytucje.
 7. Oferent zobowiązany jest wykazać udokumentowane wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w partnerstwie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu wykonanych usług opracowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w partnerstwie stanowiącego Załącznik nr 2.2 do niniejszego zapytania wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie realizowanych usług w postaci listów referencyjnych lub dokumentów równoważnych; Za należycie wykonaną usługę polegającą na opracowaniu Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w partnerstwie należy rozumieć fakt uzyskania dofinansowania przez projekty partnerskie, dla których były wykonywane. Jeżeli informacja ta nie wynika z referencji lub dokumentów równoważnych, Oferent dodatkowo w celu potwierdzenia spełnienia warunku musi przedstawić stosowne wydruki ze stron internetowych lub dokumenty równoważne wskazujące na wybór projektu partnerskiego do dofinansowania przez określone instytucje;
 8. W swoim zespole posiada przynajmniej jedną osobę, która ma kompetencje w zakresie sporządzania analiz finansowych potwierdzonych certyfikatami/ dyplomami potwierdzającymi ukończenie szkoleń w zakresie sporządzania analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu osób posiadających kompetencje w zakresie sporządzania analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej stanowiącego Załącznik nr 2.3
 9. Ocena spełnienia warunku lit. f),g) i h) wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą dopuszczone do oceny merytorycznej.
Termin składania ofert: 
piątek, Sierpień 17, 2018 - 13:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów.
 2. Na kopercie należy umieścić następujące informację: nazwę oraz adres Zamawiającego; nazwę oraz adres Wykonawcy; opis - „Oferta na opracowanie Studium wykonalności oraz kompleksowego wniosku  dla projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” oraz „Nie otwierać przed 17 sierpnia 2018r. godz. 13.30”
 3. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 13.30. w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów – sala konferencyjna.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego – cena brutto za całość wykonania usługi.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie brutto wykonania usługi zgodnie z poniższym opisem.
 4. Cena brutto całego zamówienia - 100 pkt.
 • Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 100 pkt.
 • Do oceny brana będzie pod uwagę wartość brutto całego zamówienia.
 • Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
  C=najniższa cena brutto/cenabrutto badanej oferty x 100 pkt.
 • Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, w terminie określonym przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż wskazane w złożonych ofertach.

 

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Wrzesień 17, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
rzeszowski
strzyżowski
łańcucki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach:
  1. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku  zmiany przepisów dotyczącej obowiązującej stawki podatku VAT;
  2. w zakresie zmiany przedmiotu umowy przy jednoczesnym niezmienionym wynagrodzeniu Wykonawcy  –  w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego  na  asortyment będący przedmiotem umowy lub  w przypadku gdy zmiana przedmiotu umowy nie jest istotna w stosunku do treści złożonej oferty i jest dokonywana na korzyść Zamawiającego;
  3. w zakresie terminu realizacji zamówienia – w przypadku, gdy zaszły okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
  4. konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy,  zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub zmian  przedstawicieli Stron  czy ich danych.