Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa IGLOOPOL, ul. Brzegowa 23, 39-200 Dębica
Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "IGLOOPOL" w Dębicy. Obejmuje dwa bloki przy ulicy Sikorskiego 8 i Sikorskiego 10 w Dębicy: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną granulowaną stropodachu: łącznie 6 958,19 m2 powierzchni. 2. Wymiana okien na klatkach schodowych – łącznie 36 szt. 3. Remont kominów wentylacyjnych na dachu 4. oraz inne roboty towarzyszące

Zamawiający  przewiduje  zamówienia  uzupełniające  w  wysokości  do  50%  wartości  zamówienia podstawowego  polegające  na  wykonaniu robót podobnych do robót objętych zamówieniem podstawowym oraz izolacji i remontów tarasów, roboty związane z otoczeniem obiektu, w przypadku pojawienia się oszczędności z przetargów lub dodatkowych środków zamawiającego

Kod CPV: 
45443000-4
45421100-5
Warunki udziału w postępowaniu : 

Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  muszą  spełniać  niżej  wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1.    Uprawnienia   do   wykonywania   określonej   działalności   lub   czynności,   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

2.  Wiedza i doświadczenie:

Warunek  ten zostanie  spełniony jeżeli  Wykonawca  wykaże  się  wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie tym wykaże co najmniej: dwie roboty budowlane, których przedmiotem były termomodernizacja, remont, przebudowa lub budowa budynku o wartości co najmniej: 700 000,00 zł brutto każda.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w  oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.

3.    Potencjał techniczny:

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu  o dostarczone  oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  wg formuły: spełnia - nie spełnia.

4.  Osoby zdolne do wykonania zamówienia:   

Warunek  ten  zostanie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże  osoby o kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa:

 1. co najmniej 1 kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 2. co najmniej 1 kierownika robót który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji elektrycznych

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Ocena  spełniania warunku  zostanie  dokonana  w  oparciu  o  dostarczone  dokumenty,  wg  formuły: spełnia – nie spełnia.

5.    Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać zabezpieczenie finansowe lub kredytowe w wysokości  500 000,00 zł.

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Ocena  spełniania warunku  zostanie  dokonana  w  oparciu  o  dostarczone  dokumenty,  wg  formuły: spełnia – nie spełnia

Termin składania ofert: 
piątek, Listopad 24, 2017 - 13:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w: SM „IGLOOPOL”, ul. Brzegowa 23, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

24.11.2017r.

do godz.

1300

Otwarcie ofert nastąpi w: SM „IGLOOPOL”, ul. Brzegowa 23, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu:

dnia

24.11.2017r.

godz.

1315

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
 2. Cena – 70% = 70pkt.

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:

 

          najniższa oferowana cena

C=  ---------------------------------------- x 70pkt

         cena ocenianej oferty

 

 1. Okres gwarancji– 20% = 20pkt.

Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji zostaną przyznane wg schematu:

3 lata – 0 pkt.

4 lata – 10 pkt.,

5 lata – 20 pkt.,

 

 1. Termin realizacji – 10% = 10pkt.

Punkty w kryterium termin realizacji zostaną przyznane jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin realizacji do 30.08.2018r. wg schematu:

 

Termin realizacji 15.09.2018r. – 0 pkt.

Termin realizacji 30.08.2018r. – 10 pkt.

 1. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:

P = [Ilość pkt. cena max. 70pkt] + [ilość pkt. okres gwarancji max. 20pkt] + [ilość pkt. termin realizacji max. 10pkt.]

Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Wrzesień 15, 2018
Powiat: 
dębicki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  musi  wykazać  brak  podstaw  do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: Oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia.

Warunki zmiany umowy: 
 1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:

 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: 

 1. wstrzymaniem robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem w Dzienniku budowy pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
 2. wstrzymaniem robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.
 3. działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody  i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie,
 4. warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni.
 5. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
 6. następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
 7. następstwem czynników technologicznych np. wysoki poziom wilgotności powietrza, który utrudnia schnięcie mas klejowych.

Przedłużenia terminu dokonuje się o długość okresu, w jakim roboty były wstrzymane.

2) zmiany osobowe:

 1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,
 2. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymogi SIWZ.

3) zmiana płatności:

 1. zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy;
 2. miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

4) zmiany zakresu rzeczowego:

 1. zmniejszenie zakresu rzeczowego w związku z ograniczonymi możliwościami płatniczymi Zamawiającego.
 2. wykonanie świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.
 3. w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 4. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 5. zmniejszenie zakresu rzeczowego jeżeli po wykonaniu kompletnych odkrywek projektant stwierdzi braku konieczności wykonywania zaprojektowanych robót w całości np. częściowe wykonanie izolacji.

5) pozostałe zmiany:

 1. zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT,
 2. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
 3. wydłużenie okresu  rękojmi, o dowolny okres.
 4. dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3. Wszystkie postanowienia z ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Numer projektu: 
RPPK.03.02.00-18-0150/16