Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Słowackiego 2035-060 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne a. Wykonanie ścian wewnętrznych b. Wykonanie tynków ścian wewnętrznych c. Malowanie ścian d. Wykonanie okładziny ścian e. Wykonanie izolacji i podkładów pod posadzki f. Wykonanie posadzek g. Dostawa i montaż stolarki h. Dostawa i wykonanie sufitów podwieszanych i. Przygotowanie do próby szczelności budynku (próba szczelności zlecona zostanie przez Zamawiającego) 2. Roboty budowlano-konstrukcyjne: a. Wykonanie stóp fundamentowych wiat postojowych b. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiat pod montaż ogniw fotowoltaicznych c. Wykonanie i montaż pomieszczenia na odpady stałe d. Dostawa i wykonanie konstrukcji na dachu pod montaż ogniw fotowoltaicznych 3. Instalacje i sieci sanitarne zewnętrzne a. Dostawa i wykonanie drenaży b. Dostawa i wykonanie elementów kanalizacji odwodnieniowej i podłączenia do kanalizacji deszczowej c. Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej d. Dostawa i montaż systemu automatycznego nawadniania zieleni na dachu e. Dostawa i montaż systemu automatycznego nawadniania zieleni w terenie 4. Instalacje i sieci elektryczne zewnętrzne a. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku z wprowadzeniem do budynku b. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wiatach postojowych z wprowadzeniem do budynku c. Dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych (dachu budynku) wraz z urządzeniami towarzyszącymi d. Dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych (wiata) wraz z urządzeniami towarzyszącymi e. Wykonanie sieci oświetlenia zewnętrznego f. Dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia zewnętrznego wraz z dostawą i montażem słupów i opraw oświetleniowych oraz podłączeniem i uruchomieniem g. Wykonanie instalacji dla systemu planowanych do montażu w przyszłości generatorów wiatrowych h. Wykonanie instalacji dla telewizji dozorowej oraz sterowania bram i furtek i. Dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie telewizji dozorowej (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), sterowania bram i furtek j. Wykonanie zasilania z sieci ZE k. Podłączenie światłowodu + rury osłonowe l. Uruchomienie serwerowni m. Kompensacja mocy biernej 5. Instalacje sanitarne wewnętrzne wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń a. Wykonanie instalacji wodociągowej wraz z wyposażeniem b. Dostawa i montaż armatury oraz wyposażenia sanitarnego c. Wykonanie instalacji wody szarej d. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody szarej i pomp wody deszczowej e. Dostawa, montaż i uruchomienie wymienników ciepła w zbiorniku PPOŻ f. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej g. Wykonanie instalacji c.c.w.u. h. Wykonanie instalacji c.o. i. Dostawa, montaż i uruchomienie kotła gazowego c.o. i c.c.w.u. j. Wykonanie instalacji gazowej k. Dostawa, montaż zasobników wody grzewczej, wody lodowej i c.c.w.u. l. Dostawa i montaż klimatyzacji m. Montaż instalacji, pompy kondensatu z GPWC n. Dostawa, montaż i uruchomienie pompy kondensatu z GPWC o. Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wyposażeniem p. Dostawa, montaż i uruchomienie central nawiewno-wywiewnych q. Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła 6. Instalacje elektryczne wewnętrzne a. Wykonanie głównych tras kablowych łączących wszystkie rozdzielnie i tablice b. Dostawa, montaż i uruchomienie tablic i rozdzielni elektrycznych c. Wykonanie instalacji wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtykowych d. Wykonanie instalacji wewnętrznej telefonicznej e. Wykonanie instalacji wewnętrznej komputerowej f. Wykonanie instalacji wewnętrznej PPOŻ g. Montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych w tym teletechnicznych wraz z niezbędnymi urządzeniami h. Wykonanie i uruchomienie instalacji zasilania i sterowania żaluzjami, markizami i siłownikami okien wraz z dostawą tablicy zasilająco-sterowniczej i. Wykonanie systemu awaryjnego wyłączania zasilania z sieci ZE oraz systemu paneli fotowoltaicznych. j. Wykonanie instalacji wewnętrznej dla systemu paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi k. Wykonanie i uruchomienie instalacji elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z automatyką systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i zaopatrzenia w wodę. l. Wykonanie okablowania, dostawa urządzeń i uruchomienie instalacji multimedialnej m. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i uzupełnienie instalacji odgromowej n. Dostawa, montaż i uruchomienie windy o. Dostawa i uruchomienie systemu sterowania budynkiem p. Wykonanie pomiarów i uruchomienie kompleksowe instalacji elektrycznych i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) kompletnej dla sterowania budynkiem 7. Drogi, place i zagospodarowania terenu a. Wykonanie konstrukcji (podbudowy) dróg i placów oraz nawierzchni dróg b. Wykonanie konstrukcji (podbudowy) drogi dojazdowej od ul. Krakowskiej oraz nawierzchni drogi. Droga konieczna. c. Dostawa, montaż i uruchomienie bram z mechanicznym otwieraniem z domofonem i zamkiem elektrycznym d. Dostawa i montaż bramy z otwieraniem ręcznym (zaplecze) e. Dostawa, montaż i uruchomienie bramki z domofonem i zamkiem elektrycznym f. Wykonanie ogrodzenia i cokołu g. Niwelacja terenu h. Wykonanie stóp fundamentowych wiat postojowych i. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiat

Kod CPV: 
45400000-1
Warunki udziału w postępowaniu : 

Zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji na stronie internetowej: http://inzynier.rzeszow.pl/download/inwestycja/SIWZ_II_etap.zip

Termin składania ofert: 
środa, Grudzień 27, 2017 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Siedziba Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów:
- pokój nr 608 - do 27.12.2017 r. godz. 10:00 (składanie ofert),
- pokój nr 607 - o 27.12.2017 r. godz. 10:30 (otwarcie ofert).

 

 

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji na stronie internetowej: http://inzynier.rzeszow.pl/download/inwestycja/SIWZ_II_etap.zip

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Sierpień 31, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.