Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
TMS Audit Małgorzata Janik - Stec, 36-001 Trzebownisko 928 B
Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi szkolenie objęte zakresem wskazanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które to szkolenie prowadzić ma do uzyskania przez uczestników Projektu uznawanych kompetencji oraz do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Szkolenie ma przygotować Uczestników do uzyskania przez nich certyfikatu uprawniającego do wykonywania danego zawodu. Przedmiot zamówienia 1. Informacje ogólne: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 7 uczestników Projektu Kod CPV: 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego, Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona z należytą starannością na podstawie procedury Rozeznania Rynku, przewidzianej w pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017). 2. Rodzaj szkoleń: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE Dotyczy 6 Uczestników projektu, Zakres czasowy: 108 h , tj. 12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień Każda godzina szkoleniowa trwa 45 min. Miejsce szkolenia: Rzeszów Tematyka szkolenia: Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych - Istota i funkcje rachunkowości, - Elementy ksiąg rachunkowych, - Dokumenty opisujące zasady rachunkowości, - Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy, - Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja, - Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja, - Koszty i przychody, - Istota i funkcję podatku dochodowego, - Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT, - Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów. LOGISTYKA I SPEDYCJA Dotyczy 1 Uczestników projektu Zakres czasowy: 108 h , tj. 12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień Każda godzina szkoleniowa trwa 45 min. Miejsce szkolenia: Rzeszów Tematyka szkolenia: Logistyka i spedycja - Podstawy logistyki, - Zarządzanie łańcuchem dostaw, - Transport, - Zarządzanie flotą transportową, - Spedycja, - Rynek usług logistycznych, - Zarządzanie zapasami, - Magazyn jako obiekt logistyczny, - Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych, - Rola informacji w logistyce. 3. Zobowiązania wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Przeprowadzenia szkoleń, pokrycia kosztów egzaminów, wydania dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (zgodne ze standardem VCC lub standardem równoważnym). 2. Zapewnienia kadry instruktorskiej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń oraz doświadczenie zawodowe i szkoleniowe z zakresu tematyki objętej w/w rodzajem szkoleń. 3. Zapewnienia sali szkoleniowej (z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, ekran, flipchart) dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda itp. – jeżeli w szkoleniu zawodowym będą uczestniczyć osoby niepełnosprawne wymagające usprawnień). 4. Zapewnienia cateringu w trakcie szkoleń (w postaci poczęstunku min. 3 kanapek z wędliną, serem, warzywami/uczestnika dziennie, ciastka oraz zimnych i ciepłych napojów zapewnionych przez minimum 6 godz./dziennie). 5. Zapewnienia wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w tym min. zapewnienie dla Uczestników szkoleń indywidualnego komputerowego stanowiska pracy z dostępem do Internetu dla każdego Uczestnika, wyposażonego w posiadające certyfikaty legalności oprogramowanie: 1) oprogramowanie MS OFFICE - wersja minimalna (co najmniej) 2013 - akceptowana licencja MOLP dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, lub indywidualne certyfikaty legalności na każde stanowisko; 2) oprogramowanie WINDOWS - wersja minimalna (co najmniej) WINDOWS 7 - akceptowana licencja MOLP dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, lub indywidualne certyfikaty legalności na każde z nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, 3) oprogramowanie WAPRO (w zakresie szkolenia z zakresu tematycznego Rachunkowość i finanse): - WAPRO MAG, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO GANG, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO BEST, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO KAPER, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO FAKIR co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, 6. Przekazania na własność Uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych. 7. Wydania certyfikatu/uprawnień Uczestnikom, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu (zgodnego ze standardem VCC lub standardem równoważnym 8. Wydania Uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego logotypy tj.: znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa. 9. Przekazania protokołem do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia – pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi, na którą złożą się listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej (jeśli dotyczy), kopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, dziennik zajęć, protokół z przeprowadzonego egzaminu. 10. Dostarczenia do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wydania oryginałów certyfikatów/uprawnień. 11. Niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę nieobecności uczestnika/uczestniczki szkolenia powyżej 20% zajęć, Zamawiający nie zapłaci za realizację szkolenia. 12. Niezwłocznego udostępnienia do wglądu na żądanie Zamawiającego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowaną usługą szkoleniową. 13. Poinformowania Uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego. 14. Ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu. 15. Prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań. 16. Umieszczenia obowiązujących, przekazanych przez Zamawiającego, logotypów tj.: znaków FE i UE oraz herbu lub oficjalnego logo promocyjnego województwa, oraz informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego na dokumentach związanych z realizacją szkoleń oraz oznaczenie nimi sal, w których odbywają się zajęcia. 17. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia: - dziennika zajęć zawierającego, daty szkoleń, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; - listy obecności na szkoleniu wraz z potwierdzeniem skorzystania z usług cateringowych 18. Wykonawca zobowiązuje się przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy i szkoleń zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz przepisami Unijnymi (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9(UE) [w skrócie: rozporządzenia ogólnego] nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy i każdej ewentualnej zmianie tego miejsca. 19. Stosowania się do zapisów zawartej pomiędzy stronami Umowy o poufności danych. 20. Wykonawca zobowiązuje się przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy i szkoleń zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz przepisami Unijnymi (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9(UE) [w skrócie: rozporządzenia ogólnego] nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy i każdej ewentualnej zmianie tego miejsca. 21. Wykonawca przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu umowy, zobowiązany jest do złożenia na ręce Zamawiającego, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy, na cały okres realizacji zawartej umowy, weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „Nie na zlecenie” i „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić wg swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu względem Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi innymi kosztami związanymi z dochodzeniem należności, w przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Kod CPV: 
80530000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych powadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wiedza i doświadczenie Brane pod uwagę będą oferenci, posiadający min 2 lata doświadczenia zawodowego w tematyce objętej szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oraz posiadający przeprowadzone co najmniej 100 godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu Potencjał techniczny Pod uwagę brani będą oferenci dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Minimalne wymagania w tym zakresie: - Zapewnienie sali szkoleniowej (z wyposażeniem w rzutnik multimedialny, ekran, flipchart) dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda itp. – jeżeli w szkoleniu zawodowym będą uczestniczyć osoby niepełnosprawne wymagające usprawnień). W tym zakresie, wymagane jest przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku w postaci: listu intencyjnego w zakresie najmu/kopia umowy najmu pomieszczenia/lokalu, bądź dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu w którym Wykonawca zamierza realizować Szkolenie, bądź inny dokument potwierdzający posiadanie możliwości realizacji szkolenia dla wymaganej liczby uczestników (np. rezerwacja). - Zapewnienie dla Uczestników szkoleń indywidualnego komputerowego stanowiska pracy z dostępem do Internetu dla każdego Uczestnika, wyposażonego w posiadające odpowiednie certyfikaty legalności oprogramowanie: 1) oprogramowanie MS OFFICE - wersja minimalna (co najmniej) 2013 - akceptowana licencja MOLP dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, lub indywidualne certyfikaty legalności na każde stanowisko; 2) oprogramowanie WINDOWS - wersja minimalna (co najmniej) WINDOWS 7 - akceptowana licencja MOLP dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, lub indywidualne certyfikaty legalności na każde z nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, 3) oprogramowanie WAPRO (w zakresie szkolenia z zakresu tematycznego Rachunkowość i finanse): - WAPRO MAG, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO GANG, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO BEST, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO KAPER, co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - WAPRO FAKIR co najmniej (minimalna) wersja edukacyjna 8.20.0 dla nie mniejszej liczby stanowisk niż przewidzianej Zapytaniem ofertowym liczby uczestników, - Przekazanie na własność Uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych. - Wydanie certyfikatu/uprawnień Uczestnikom, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu (zgodnego ze standardem VCC lub standardem równoważnym - Wydanie Uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego logotypy tj.: znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować kadrą trenerską posiadającą odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń tj.: - wykładowcy/trenerzy posiadają doświadczenie szkoleniowe w ilości min. 100 godz. szkoleniowo/dydaktycznych z zakresu tematyki objętej danym szkoleniem – potwierdzone wykazem zrealizowanych szkoleń (załącznik nr 3) lub referencjami lub protokołami odbioru wykonanej usługi; - wykładowcy/trenerzy posiadają ciągłe, min 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej danym szkoleniem – potwierdzone wykazem doświadczenia zawodowego (załącznik nr 3) lub kopiami umów lub referencjami. Wykonawca zapewni realizację szkoleń zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Dodatkowe warunki - Spełniają warunki dopuszczające do udziału, wymienione w punkcie 1. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2. - Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemnie powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. - Akceptują bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania ofertowego. - Wpłacili wymagane wadium. ZABEZPIECZENIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WADIUM 1. W celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 870,00 PLN (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100). 2. Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy w mBank o nr: 47 1140 2017 0000 4102 0574 1865, z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium - zapytanie ofertowe nr 01/2018/TMS” lub w kasie TMS Audit Małgorzata Janik-Stec, Biuro Projektu „Droga do kwalifikacji zawodowych” Trzebownisko 928 B, 36-001 Trzebownisko. Za datę wniesienia Wadium uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na kocie Zamawiającego. 3. W przypadku składania ofert częściowych, dla poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, wysokość wadium przedstawiać się będzie następująco: a. Dla szkolenia RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE – 730 zł b. Dla szkolenia LOGISTYKA I SPEDYCJA – 100 zł 4. Wadium/kaucja nie jest oprocentowana. 5. W przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy, wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od zakończenia umowy (liczone od daty wypłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawców), a w przypadku zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy ustalonego w formie pieniężnej, zaliczona zostanie na poczet tego zabezpieczenia. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium/ kaucję, jeżeli: a. nie uzna umowy za należycie wykonaną lub b. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, c. Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w umowie. 7. Zamawiający zwraca wniesione wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 30 dni kalendarzowych począwszy od upływu terminu do składania ofert. Przez datę zwrotu rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego lub potwierdzanie wypłaty gotówki dokumentem KW. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 1. Oferta powinna być sporządzana czytelnie w języku polskim na druku „FORMULARZ OFERTOWY” (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Do Formularza Ofertowego należy dołączyć: 1.1. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS). 1.2. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych powadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (aktualny) – oryginał bądź potwierdzona za zgodność kopia. 1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w zamówieniu oraz zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego (Punkt 1 oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2). 1.4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Punkt 2 oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2). 1.5. Wykaz posiadanego doświadczenia zawodowego oraz szkoleniowego wykładowców/trenerów wraz z CV wykładowców/trenerów (załącznik nr 3). 1.6. Oświadczenie o realizacji szkoleń spełniających określone warunki (załącznik nr 4). 1.7. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Punkt 3 oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2). 1.8. Kopie dokumentów potwierdzających legalność oprogramowania zgodnie z wytycznymi zapytania ofertowego. 1.9. List intencyjny w zakresie najmu/kopia umowy najmu pomieszczenia/lokalu, bądź dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu w którym Wykonawca zamierza realizować Szkolenie, bądź inny dokument potwierdzający posiadanie możliwości realizacji szkolenia dla wymaganej liczby uczestników (np. rezerwacja). 1.10. Przedstawienie certyfikatów lub dokumentów równoważnych uprawniających do przeprowadzenia egzaminu uzyskana kwalifikacji, oraz dokumentów uprawniających do wydawania certyfikatów lub dokumentów równoważnych. 1.11. Proponowany harmonogram zajęć. 2. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być ponumerowana na każdej stronie, połączona w sposób trwały, a kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Zamawiający nie zwraca nadesłanych ofert. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. 7. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 8. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres co najmniej 30 dni od daty zakończenia naboru ofert. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (Oferenta) przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zgodność stanu faktycznego ze składanymi oświadczeniami, oraz zgodność z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, przedstawienia informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania. W zakresie weryfikacji prawdziwości oświadczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (Oferenta) przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zgodność stanu faktycznego ze składanymi oświadczeniami, oraz zgodność z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, a w przypadku powstałych wątpliwości w zakresie złożonej oferty także innych dokumentów niezbędnych dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i możliwości realizacji zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. 4. Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, wybierze najkorzystniejszą ofertę, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena. 6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania przez Zamawiającego o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą. 7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników skierowanych na szkolenie. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. VII. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 11. Oferta zostanie odrzucona jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 12. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień Umowy zawartej w odniesieniu do niniejszego zapytania ofertowego innych niż dopuszczone w pkt 22) podrozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), oraz wskazanych poniżej. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: i. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, ii. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego, iii. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem, iv. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności), 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania instytucji kary umownej na potrzeby zabezpieczenia prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania umowy przez Wykonawcę do wysokości 100% wartości umowy brutto. Ponadto, zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionych strat, jakie poniósł na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy. 16. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, w przypadku stwierdzenia realizacji umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: i. administratorem danych osobowych otrzymanych w związku z postępowaniem dot. Zapytania ofertowego nr 01/2018/TMS jest TMS Audit Małgorzata Janik-Stec, pod adresem: 36-001 Trzebownisko 928B; ii. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@tmsaudit.pl lub pisemnie na adres: TMS Audit Małgorzata Janik-Stec, 36-001 Trzebownisko 928B z dopiskiem „RODO” iii. Dane osobowe otrzymane w związku z postępowaniem dot. Zapytania ofertowego nr 01/2018/TMS przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; iv. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o podrozdział 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; v. Dane osobowe otrzymane w związku z postępowaniem dot. Zapytania ofertowego nr 01/2018/TMS , będą przechowywane, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu; vi. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych otrzymanych w związku z postępowaniem dot. Zapytania ofertowego nr 01/2018/TMS, na potrzeby weryfikacji kompetencji kadry szkoleniowej jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty; vii. w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; viii. w odniesieniu do przekazanych danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługują: 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania; 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; i. nie przysługują natomiast osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia: ii. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; iii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; iv. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 18. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności i dbałości o bezpieczeństwo informacji w zakresie otrzymanych danych osobowych.

Termin składania ofert: 
wtorek, Październik 23, 2018 - 23:45
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w biurze projektu TMS Audit Małgorzata Janik, adres: 36-001 Trzebownisko 928B, lub przesłać drogą mailową na adres: biuro@tmsaudit.pl do końca dnia 23.10.2018r. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym po upływie terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 1. Kryteria formalne Do udziału w postępowaniu przyjęte zostaną oferty, które zostały złożone w terminie i miejscu określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, spełniające wszystkie wymogi określone zapytaniem, przedmiot oferty jest zgodny przedmiotem zamówienia określonym niniejszym zapytaniem, a termin realizacji nie przekracza terminu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Wagi punktowe/procentowe Każda oferta, spełniająca wymogi formalne zostanie poddana ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium: Cena – 60% - max. 60 pkt. Doświadczenie wykładowców/trenerów – 40% - max. 40 pkt. 3. Opis sposobu przyznawania punktów 3.1. W zakresie kryterium ceny. Cena powinna być podana w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz z wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena (C1) będą liczone wg wzoru: K1 = (Cmin. : C0)x 60 gdzie: K1 - liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium cena Cmin. - cena najniższej oferty C0 - cena badanej oferty Liczba punktów w kryterium ceny może być przez Zamawiającego powiększona maksymalnie o 5 pkt. w zależności od standardu proponowanego miejsca przeprowadzenia szkolenia. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 3.2. W zakresie kryterium doświadczenia Ocena za doświadczenie zawodowe oraz szkoleniowe trenerów dokonywana będzie wg poniższych kryteriów: Sposób przyznawania punktacji: a. min 2 lata doświadczenia zawodowego w tematyce objętej szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oraz przeprowadzone co najmniej 100 godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu - 20 pkt b. min 4 lata doświadczenia zawodowego w tematyce objętej szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oraz przeprowadzone co najmniej 200 godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu - 30 pkt c. min 8 lat doświadczenia zawodowego w tematyce objętej szkoleniami, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oraz przeprowadzone co najmniej 400 godzin szkoleniowo/dydaktycznych z w/w zakresu - 40 pkt Za nie spełnienie łącznie dwóch kryteriów obniżana będzie punktacja do wartości, w której oba w/w kryteria będą spełnione. Ponadto każda oferta musi zawierać CV wykładowców/trenerów. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 4. 4. Sposób ustalania końcowej liczby punktów Ostateczna liczba punktów (C) będzie liczona wg wzoru: K = K1 + K2 gdzie: K- suma punktów przyznanych danej ofercie K1 - liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium cena K2 - liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium doświadczenia Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt. (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K) i spełnia wszystkie wymogi formalne. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert osiągną tę samą liczbę punktów, przesądzające o wyniku będą (w kolejności), doświadczenie szkoleniowe, standard miejsca przeprowadzania szkoleń, harmonogram, cena.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Grudzień 31, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego, 3. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem, 4. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności), 5. Możliwość niezrealizowania części usługi objętej umową, bez powstania z tego tytułu roszczeń ze strony Wykonawcy na co wykonawca się zgadza. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Szczegółowe warunki zmiany umowy zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Numer projektu: 
RPPK.07.01.00-18-0105/18