Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
GRUPA LP ŁUKASZ PISAREK, GRUPA LP ŁUKASZ PISAREKul. Strażacka 34b35-312 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z uruchomieniem, przetestowaniem) „Okleinarka do krawędzi 1 szt” spełniająca minimalne parametry wskazane w poniższej specyfikacji.

Minimalne parametry techniczne:
Wymagany zakres grubości oklein z rolki od 0,4 do 2mm 
Wymagany agregat docinający na wymiar pracujący w jednej osi z dwoma osobnymi piłkami o średnicy minimum 100mm  Wymagany agregat frezujący góra/dół wyposażony w kopiały kołowe poziome oraz pionowe 
Możliwość doposażenia maszyny w wymienne zbiorniki klejowe 
Wymagane umiejscowienie panelu sterowania maszyny powyżej prowadzenia elementów 
Maksymalna długość maszyny 3500mm

Kod CPV: 
42000000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 3.
2. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń/dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, spowoduje, że Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Termin składania ofert: 
środa, Maj 23, 2018 - 15:45
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

a) za pośrednictwem poczty na adres: GRUPA LP ŁUKASZ PISAREK ul. Strażacka 34b, 35-312 Rzeszów
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekt@grupa-lp.com
c) osobiście w siedzibie Zamawiającego GRUPA LP ŁUKASZ PISAREK ul. Strażacka 34b, 35312 Rzeszów

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.
4. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto - waga punktowa - 80 pkt.
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
b) czas dostawy - waga punktowa – 20 pkt.
Liczba punktów w kryterium „czas dostawy” będzie przyznawana zgodnie z poniższym podziałem :
20 pkt – zadeklarowanie czasu dostawy do 14 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą
10 pkt – zadeklarowanie czasu dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą
0 pkt – zadeklarowanie czasu dostawy powyżej 30 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą

Wskazanie czasu dostawy powyżej 40 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać czas dostawy liczony w dniach, od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a) i b). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 3.
3. Wymagany termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Maj 24, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0345/17-00