Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0345/17-00
Zamawiający: 
GRUPA LP ŁUKASZ PISAREK, GRUPA LP ŁUKASZ PISAREKul. Strażacka 34b35-312 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z uruchomieniem, przetestowaniem) „Drukarka w technologii UV - 1 kpl  spełniająca minimalne parametry wskazane w poniższej specyfikacji.

 

Minimalne parametry techniczne:

 1. Druk na powierzchniach twardych płaskich ( m.in. szkło) oraz miękkich z roli na rolę  (m.in. folia PET, backlit) tzw. drukarka hybrydowa UV
 2. Druk w technologii UV
 3. Utwardzanie wydruku światłem z lamp LED
 4. Szerokość materiału minimum 158cm
 5. Osobne głowice na kolory CMYK i W (biały)
 6. Zabezpieczenie głowicy przed kolizją
 7. Pas transmisyjny z podsysem 3 strefowym i nośnością 100kg
 8. Drukarka wraz z elementami niezbędnymi do pracy tj. oprogramowanie ripujące, komputer z monitorem
Termin składania ofert: 
wtorek, Maj 22, 2018 - 15:45
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

a) za pośrednictwem poczty na adres: GRUPA LP ŁUKASZ PISAREK ul. Strażacka 34b, 35-312 Rzeszów
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekt@grupa-lp.com

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Maj 23, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1.     Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

2.       Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3.       W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.

4.     Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

5.     Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

1.     Kryteria oceny ofert:

 

a)      Cena brutto - waga punktowa  - 80 pkt.

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

                     --------------------------------------------------------------                                  x 80

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

b)      czas dostawy  - waga punktowa – 20 pkt.

Liczba punktów w kryterium „czas dostawy” będzie przyznawana zgodnie z poniższym podziałem :

20 pkt – zadeklarowanie czasu dostawy do 14 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą

10 pkt – zadeklarowanie czasu dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą

0 pkt – zadeklarowanie czasu dostawy powyżej 30 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą

 

Wskazanie czasu dostawy powyżej 40 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą spowoduje odrzucenie oferty.

 

Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać czas dostawy liczony w dniach, od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

 

2.       Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a) i b). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania

3.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

4.       W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

5.       Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.