Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o, 38-500 Sanok ul. Konarskiego 22
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku
  2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji sanitarnych
  3. Wykonanie instalacji elektrycznej i słaboprądowej
Kod CPV: 
45500000-7
Warunki udziału w postępowaniu : 

Dokumentacja i przedmiary do odbioru w siedzibie firmy

Termin składania ofert: 
wtorek, Lipiec 24, 2018 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Siedziba firmy: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ul. Konarskiego 22, (Sekretariat), 38-500 Sanok

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

100 % cena

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Październik 30, 2018
Powiat: 
sanocki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
Na etapie opracowania wniosku