Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.09.01.00-18-0030/17-00
Zamawiający: 
Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć dodatkowych w oddziałach                     przedszkolnych  na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie. Zamówienie dotyczy prowadzenia zajęć poza podstawą programową w 9 oddziałach przedszkolnych tj. Integracyjnych Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych: w Brzezinach, Broniszowie, Nawsiu i Gliniku oraz 5 oddziałach Integracyjnego Przedszkola Krasnala Hałabały  w Wielopolu Skrzyńskim, w terminie od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Zamówienie jest podzielone na 5 odrębnych zadań z uwagi na ich tematykę.

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć tanecznych

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 360 godzin zajęć
tanecznych (9 grup x 40 godzin grupa), zajęcia powinny być przeprowadzone zgodnie z programem zaproponowanym przez Wykonawcę i ustalonym harmonogram zatwierdzonym przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora placówki objętej wsparciem. Zgodnie z założeniami projektu przewidziano wymiar 4 godzin zajęć w miesiącu /grupa.

Do obowiązków osoby wykonującej usługę należeć będzie:

 1. Przygotowanie propozycji programu zajęć na okres realizacji projektu.
 2. Prowadzenie zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny tanecznej oraz uwrażliwienie na różne elementy tańca.
 3. Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach.
 4. Indywidualna ocena postępów  uczestników zajęć  na początku,
  w trakcie i na zakończeniu udziału w zajęciach.
 5. Informowanie rodziców i kierownika projektu o postępach dzieci.

 

 

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć manualnych

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 360 godzin zajęć
manualnych (  9 grup x 40 godzin grupa) zajęcia powinny przeprowadzone zgodnie z programem zaproponowanym przez Wykonawce i ustalonym harmonogram zatwierdzonym przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora placówki objętej wsparciem. Zgodnie z założeniami projektu przewidziano wymiar 4 godzin zajęć w miesiącu.

Do obowiązków osoby wykonującej usługę należeć będzie:

 1. Przygotowanie propozycji programu zajęć na okres realizacji projektu.
 2. Prowadzenie różnorodnych i ciekawych zajęć rozwijających zdolności manualne.
 3. Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach.
 4. Indywidualna ocena postępów uczestników zajęć na początku
  w trakcie i na zakończeniu udziału w zajęciach.
 5. Informowanie rodziców i kierownika projektu o postępach dzieci.

 

Zadanie 3 - Prowadzenie zajęć logo rytmicznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 450 godzin zajęć
logorytmicznych (  9 grup x 50 godzin), w tym zajęcia indywidualne w zależności od problemów zdiagnozowanych w grupie. Zajęcia powinny byż przeprowadzone zgodnie z programem zaproponowanym przez Wykonawce i ustalonym harmonogram zatwierdzonym przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora placówki objętej wsparciem. Zgodnie z założeniami projektu przewidziano wymiar 5 godzin zajęć w miesiącu/grupa.

Do obowiązków osoby wykonującej usługę należeć będzie:

 1. Przygotowanie programu zajęć na okres realizacji projektu.
 2. Diagnoza potrzeb dzieci z zakresie zajęć logopedycznych.
 3. Prowadzenie zajęć umuzykalniających i logopedycznych.
 4. Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach.
 5. Indywidualna ocena postępów uczestników zajęć na początku,
  w trakcie i na zakończeniu udziału w zajęciach.
 6. Informowanie rodziców i kierownika projektu o postępach dzieci.

 

 

Zadanie 4 - Prowadzenie zajęć gimnastycznych

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 360 godzin zajęć
gimanstycznych (  8 grup x 40 godzin grupa)  w tym 180 godzin zajęć z podstaw tenisa ziemnego. Zajęcia powinny byż przeprowadzone zgodnie z programem zaproponowanym przez Wykonawce
i ustalonym harmonogram zatwierdzonym przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora placówki objętej wsparciem. Zgodnie z założeniami projektu przewidziano wymiar 4 godzin zajęć
w miesiącu/grupa.

Do obowiązków osoby wykonującej usługę należeć będzie:

 1. Przygotowanie programu zajęć na okres realizacji projektu.
 2. Prowadzenie zajęć mających na celu kształcenie dyscypliny gimnastycznej.
 3. Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach.
 4. Indywidualna ocena postępów uczestników zajęć na początku
  w trakcie i na zakończeniu udziału w zajęciach.
 5. Informowanie rodziców i kierownika projektu o postępach dzieci.

 

Zadanie 5 - Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z psychologiem

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 360 godzin zajęć
indywidualnych i grupowych z psychologiem (9 grup x 40 godzin/grupa), w tym zajęcia indywidualne w zależności od problemów zdiagnozowanych w grupie. Zajęcia powinny być przeprowadzone zgodnie z programem zaproponowanym przez Wykonawcę i ustalonym harmonogram zatwierdzonym przez Kierownika Projektu oraz Dyrektora placówki objętej wsparciem. Zgodnie z założeniami projektu przewidziano wymiar 4 godzin doradztwa w miesiącu/grupa.

 

2. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady                          konkurencyjności.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części lub całości usługi podwykonawcom bez jego zgody.

Przewidywana forma zatrudnienia : umowa zlecenia.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w formie elektronicznej będzie dostępne                               na stronie Zamawiającego tj. www.zosip.wielopole-skrz.pl.

Termin składania ofert: 
piątek, Wrzesień 14, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego Zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie do prowadzenia danego typu zajęć, a w  przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, Wykonawca musi dołączyć  wykaz osób zaangażowanych w realizację zadania, ich oświadczenia jako osób prowadzących zajęcia oraz udokumentować ich kwalifikacje. 

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne                   do reprezentacji Wykonawcy.

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5) Oferty w z zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, oznaczonej danymi Wykonawcy i opisanej "Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych" można złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego  lub pocztą na adres:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200

tel.  172214922                                          

do dnia 14.09.2018r do godziny „12.00” .
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlega ocenie.

6) Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

7) Zamawiający nie przewiduje składania ofert drogą elektroniczną.

Termin wykonania zamówienia: 
niedziela, Czerwiec 30, 2019
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert.

A. Kryterium „Cena” w PLN:

a) znaczenie kryterium – 60% 60 pkt);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”.

Ilość punktów w kryterium „Cena” wyliczona wg wzoru:

                       najniższa oferowana cena brutto x 60 pkt
Ci   =                  -------------------------------------------------------------------------
                       cena brutto oferty badanej

C – liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

i – numer oferty badanej

cena oferty  badanej – cena brutto z Formularza oferty.

B.  Kryterium „Doświadczenie” mierzone ilością projektów, w których Oferent uczestniczył
w charakterze Wykonawcy

a) znaczenie kryterium – 40% (40 pkt)

Wykonawca podaje swoje "Doświadczenie"  w liczbach całkowitych.
Doświadczenie oceniane według następującej punktacji:

0 projektów - 0 pkt.

1 projekt - 20 pkt.

2 projekty i więcej - 40 pkt.

2.  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów dla poszczególnych zadań częściowych obliczoną według wzoru:

Po = Ci + Gi

Ci – ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA OFERTY BADANEJ

Gi – ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM "DOŚWIADCZENIA" OFERTY BADANEJ

Po –  ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW KRYTERIÓW CENA I DOŚWIADCZENIA  DLA DANEGO ZADANIA

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert dla zadania  przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną dla danej części zadania, a jeżeli zostały złożone oferty

o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                    w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy/Wykonawcom , którzy uzyskają największą ilość punktów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.