Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja bp w Lubli, 38-130 Frysztak, Lubla 145
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:

 • Zerwanie istniejącej posadzki w budynku plebanii
 • Wykonanie belek stalowych w plebani
 • Wykonanie schodów wewnętrznych w plebani
 • Prace przy dachu, konstrukcja, pokrycie plebani
 • Wykonanie ścianek na poddaszu plebani
 • Prace przy piecu plebani
 • Wykonanie tynków wewnętrznych w plebani
 • Wykonanie posadzki, podłogi w plebani
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w plebani
 • Wykonanie elewacji plebani
 • Wykonacie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w plebani
 • Wykonanie schodów zewnętrznych w plebani
 • Zerwanie istniejącej posadzki kościoła
 • Wykonanie posadzki kościoła
 • Wymiana okien kościoła
 • Wykonanie instalacji wodociągowej
 • Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
 • Wykonanie instalacji gazowej
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w plebani
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji w budynku kościoła
 • Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w plebani
 • Budowa rozdzielnicy T1
 • Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtynkowych w plebani
 • Instalacja i montaż pomp ciepła wraz z punktem dystrybucji w piwnicy plebani zabytkowej
 • Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych i solarnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SIWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.

Kod CPV: 
45453000-7
45432111-5
45421000-4
45131000-7
45442110-1
45261300-7
45332000-3
45333000-0
45331100-7
45331200-8
45311000-0
45310000-3
45315600-4
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Posiadają odpowiedni potencjał i doświadczenie:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy:

1) wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, która posiada doświadczenie i kwalifikacje w zakresie nie mniejszym niż:

 • co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r, §24 ust. 2
 • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278 z późniejszymi zmianami).

Uwaga: oba warunki musi spełniać ta sama osoba

2) wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich (jako warunek opcjonalny, tzn. zalecany lecz nieobowiązkowy):

 • posiada ukończone studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalności konserwacja rzeźby, oraz posiada dwunastomiesięczne doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 • wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie lub modernizacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3. pozostałe opisane w SIWZ.

Termin składania ofert: 
czwartek, Grudzień 21, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 • Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. św. Mikołaja bp w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak (Kancelaria Parafialna).

Uwaga:
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane wyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. św. Mikołaja bp w Lubli, Lubla 145, 38-130 Frysztak (Kancelaria Parafialna).
 • Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy, adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały zawartych w ofertach.
 • Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 9.13 SIWZ z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy .
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Po spełnieniu przez oferenta wymogów formalnych, które szczegółowo zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta zostanie poddana poniższej ocenie punktowej.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L. p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Oferowana cena (C)

80%

80 pkt.

2.

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (G)

20%

20 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

            C = ( PC / PB ) x 80 pkt.

            gdzie,

P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały” liczona w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 72 miesiące wykonawca otrzyma pkt. wg wzoru:

G = ( GO / GMAX ) x 20 pkt.

gdzie:        

G - liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium,
GMAX. - najdłuższy oferowany kres gwarancji,
GO   -  okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 72 miesiące).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie następującego wzoru:

O = C + G

gdzie:

O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”.

Termin wykonania zamówienia: 
niedziela, Wrzesień 30, 2018
Powiat: 
strzyżowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności:

2.1. Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

 • wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub dokonywanie odbiorów,
 • braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
 • opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy (jeśli dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego,
 • konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej,
 • wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, itp.),
 • opóźnienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja władz publicznych, zmiana obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu, itp.),
 • zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa,
 • gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania,
 • gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
 • w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;
 • w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy).

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia.

2.2. Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku:

 • ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
 • jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy.

2.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

2.4. Organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające ze SIWZ i złożonej oferty.

2.5.Wynagrodzenia:

 • gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT,
 • ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu robót wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,
 • w przypadkach określonych w pkt.2.3, §22 SIWZ,
 • w przypadkach określonych w § 21 ust.1 lit. a) SIWZ,
 • obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających użytkowanie), oraz takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i estetyczne)
 • w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 Ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian,
 • w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszy wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian.

2.6. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3, §22 oraz § 21 ust.1 lit. a) SIWZ nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów:

a) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 SIWZ.

b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt. b) Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

d) wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. b) oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.2. pkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5§22 SIWZ okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji w której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy.

5. Zmiany umowy jest dopuszczalna tylko zgodnie z zawartymi ustalenia w SIWZ.

Numer projektu: 
RPPK.04.04.00-18-0050/16