Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.09.04.00-018-0016/17
Zamawiający: 
Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Ul. Warszawska 26a35-205 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I) "Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu" Stanowisko ma umożliwiać przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych mających na celu pomiary sygnałów i opracowanie charakterystyk czujników stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika w tym : czujników ciśnienia bezwzględnego, czujników położenia wału korbowego silnika, czujników liniowych i kątowych przemieszczeń, czujnika spalania stukowego, czujników prędkości pojazdów. WYKAZ ZASADNICZYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH: - cztery typowe czujniki ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym silnika (MAP - Sensor), - potencjometr obrotowy przepustnicy, - potencjometr liniowy przemieszczeń zaworu recyrkulacji spalin, - czujnik spalania stukowego, - czujnik prędkości pojazdu, - czujniki położenia wału korbowego silnika: fotooptyczny, Hall’a,indukcyjny (reluktancyjny), podwójny indukcyjny, - czujniki położenia wału korbowego w wykonaniu palcowym, zbierające sygnały z wieńca zębatego i wieńca sektorowego: dwa typy czujnika indukcyjnego, dwa typy czujnika Hall’a Wyposażenie dodatkowe stanowiska: Zestaw ćwiczeń min.15 stron Deklaracja zgodności CE Pokrowiec na zestaw panelowy Ćwiczenia mają umożliwiać: • zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi podzespołów układów sterowania silnikiem z zastosowaniem czujników wg dokumentacji AutoData, • pomiary parametrów obwodów elektrycznych, takich jak rezystancje, napięcia, indukcyjności i inne, • zestawianie typowych układów sterowania silnikiem i innych podzespołów pojazdów danego typu, wykonywanie pomiarów parametrów czujników, • naukę posługiwania się przyrządami do pomiaru wielkości elektrycznych analogowymi, cyfrowymi i oscyloskopowymi, • poznanie budowy podzespołów wchodzących w skład instalacji układów sterowania silnikiem, • przygotowanie do pracy warsztatowej w zakresie utrwalenia umiejętności techniki pomiarowej, Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące II) Stanowisko demonstracyjne ,,System zintegrowany typu Motronic 1.5.2” Stanowisko demonstracyjne ma umożliwiać praktyczne pokazy funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych parametrów. • Układ paliwowy będzie umożliwiał pomiary parametrów ciśnienia i wydajności pompy paliwowej oraz prezentację zjawisk towarzyszących pompowaniu paliwa. • Pulpit pomiarowy będzie umożliwiał połączenie przyrządów pomiarowych do czujników systemu i podzespołów wykonawczych. • Układu zapłonowy umożliwiał będzie obserwację zmian kąta wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub przez porównanie sygnałów czujników położenia wału korbowego i cewki zapłonowej. • System umożliwiał będzie obserwację występowania impulsu wtrysku paliwa i pomiaru jego czasu trwania w funkcji zmian podstawowych parametrów. • Pulpit symulacji usterek umożliwiał będzie realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię. • Możliwe będzie przeprowadzenie samodiagnozy systemu za pomocą kodu migowego kontroli systemu. • Możliwe będzie przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD. Stanowisko ma być wyposażone dodatkow w złącza do diagnostyki równoległej wykorzystywane przez urządzenie diagnostyczne AutoCom ADP 186. Wyposażenie dodatkowe stanowiska: Zestaw ćwiczeń min.15 stron Deklaracja zgodności CE Pokrowiec na zestaw panelowy Ćwiczenia mają umożliwiać: • zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi podzespołów układów zasilania paliwowego silnika z zastosowaniem zjawisk towarzyszących pompowaniu paliwa, • pomiary parametrów czujników systemu i podzespołów wykonawczych, • obserwację zmian kąta wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub porównawczą, • obserwację i pomiar czasu wtrysku paliwa za pomocą przyrządów pomiarowych , • zastosowanie symulacji awarii, • diagnozę systemu z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych przez złącze OBD Minimalny okres gwarancji:24 miesiące III) Stanowisko do badania alternatorów z falownikiem 12/24V Stanowisko testowania alternatorów przeznaczone ma być do pomiaru i obserwacji zmian parametrów alternatorów o napięciu nominalnym 12V w funkcji obrotów i obciążenia. Umożliwiać ma ono zamocowanie i badanie większości typów alternatorów oraz przeniesienie napędu za pomocą dwóch typów pasków; szerokiego i wąskiego klinowego. Budowa przyrządu: Napęd alternatora ma się odbywać za pomocą 3-fazowego silnika elektrycznego o mocy znamionowej P=2,2 kW/380V. Zastosowana ma być przekładnia pasowa o przełożeniu 2:1 obroty alternatora mają wynosić około 6000 obr/min. Prąd obciążenia alternatora ma być regulowany w dziesięciu podzakresach do 100 A. Urządzenie winno być wyposażone w dwa wewnętrzne regulatory napięcia ( tzw. typ dodatni i ujemny), które umożliwią sprawdzanie alternatorów bez własnego, wbudowanego regulatora napięcia. Mechanizm mocowania alternatorów powinien umożliwiać ich szybki i pewny montaż i demontaż oraz zapewnić poprawną i bezpieczną pracę całego zespołu napędowego. Akumulator stanowiska ma stwarzać rzeczywiste warunki pracy alternatora i regulatora. Podstawowe cechy stanowiska : - płynna regulacja obrotów od 0 do 6000 obr/min - nominalne napięcie alternatora 12V - możliwość obciążania prądem 0-100A - zasilanie trójfazowe - wewnętrzny regulator napięcia - możliwy napęd za pomocą paska klinowego wąskiego i szerokiego. Stanowisko demonstracyjne powinny być: • „mobilne” - umożliwiać łatwą zmianę miejsca prezentacji w pracowni, • „fabrycznie” nowe Stanowiska dodatkowo mają zawierać : - deklaracje zgodności CE, - instrukcje obsługi - pokrowiec na stanowisko - zestaw ćwiczeń min 15stron Ćwiczenia mają umożliwiać: • zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi podzespołów układów elektrycznych pojazdów wg dokumentacji AutoData, • pomiary parametrów obwodów elektrycznych, takich jak rezystancje, napięcia, indukcyjności i inne • zestawianie układów zasiania danego typu, wykonywanie pomiaru parametrów pracy alternatorów • naukę posługiwania się przyrządami do pomiaru wielkości elektrycznych analogowymi, cyfrowymi i oscyloskopowymi • poznanie budowy podzespołów wchodzących w skład instalacji układów elektrycznych pojazdu • przygotowanie do pracy warsztatowej w zakresie utrwalenia umiejętności techniki pomiarowej. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiace Wymagania dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby zamawiającego w oferowanej cenie urządzenia o parametrach równoważnych lub wyższych. Urządzenia muszą być dostarczone z certyfikatem pomiarowym, sprawdzającym pracę pod obciążeniem. Certyfikat musi być wystawiony przez laboratorium producenta. Protokół niezbędny dla potwierdzenia bezpieczeństwa użytkownika. Wskazane jest dostarczenie stanowisk od jednego producenta w celu obniżenia kosztów serwisowania, eksploatacji, szkoleń i konsultacji nauczycieli w sprawach obsługi stanowisk, produkty istniejące nie prototypy. Szkolenie obsługi dla pracowników przez producenta u zamawiającego lub u producenta po dostawie. Szkolenie ma być przeprowadzone przez Placówkę rejestrowaną w Kuratorium Oświaty potwierdzającą zakres szkolenia wydawanych na drukach MEN.

Termin składania ofert: 
czwartek, Grudzień 14, 2017 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

 

7.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5, należy złożyć w terminie
do dnia 14.12.2017 r. do godziny 9:00 w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie ul. Warszawska 26a 35-205 Rzeszów,   pok. nr 4 (Sekretariat).
Oferty można składać od, poniedziałku do piątku w godzinach 7,00 -15.00.

7.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu

oferty w miejsce wskazane w pkt 7.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17, z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

7.4 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia: 
niedziela, Styczeń 14, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

11.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %)

 

1 Cena 60

2 Gwarancja 20

3 Termin dostawy 20

11.2 Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena”,

przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

11.3 Punkty za kryterium nr 1 „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena najtańszej oferty

------------------------------- x 60% x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.4 Punkty za kryterium nr 2 – Gwarancja, Zamawiający w kryterium gwarancja

przyzna następujące punkty:

  • minimalny okres do 24 miesięcy – 0 pkt ,
  • do 30  miesięcy – 5 pkt,
  • do 36 miesięcy- 10 pkt,
  • do 42 miesięcy – 15 pkt,
  • do 48 miesięcy – 20 pkt,

11.5 Punkty za kryterium nr 3 – termin dostawy, Zamawiający w kryterium termin

dostawy przyzna następujące punkty:

 do 10 dni od podpisania umowy – 20 pkt,

 do 20 dni od podpisania umowy – 10 pkt,

 do 30 dni od podpisania umowy - 0 pkt

11.6 Liczby punktów, o których mowa w pkt 12.3 do 12.5 po zsumowaniu stanowić będą

końcową ocenę oferty. Końcowe wyniki powyższych działań zostaną zaokrąglone do

dwóch miejsc po przecinku

11.7 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa odpowiednio w pkt. 11.4 i 11.5

11.8 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.