Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.03.04.00-18-0002/17
Zamawiający: 
Gmina Czarna, Czarna 260, 37-125 Czarna
Opis przedmiotu zamówienia: 

3. Zakres usług objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1)      Oczyszczalnia ścieków w Czarnej – lokalizacja instalacji na działkach 1338, 1339, 1344 moc instalacji 39,96 kW składająca się z 148 szt. Modułów polikrystalicznych o mocy 270W-DC każdy posadowionych na konstrukcji na gruncie.

2)      SUW w Czarnej – lokalizacja instalacji na działce 1948/2 moc znamionowa instalacji 35,91 kW składać się będzie ze 133 szt. modułów polikrystalicznych o mocy 270W-DC każdy posadowionych na konstrukcji na gruncie oraz na stropodachu budynku SUW.

3)      SUW w Krzemienicy – lokalizacja instalacji na działkach 842/104, 842/22, moc instalacji 21,87 kW składać się będzie z 81 szt. modułów polikrystalicznych o mocy 270W-DC każdy posadowionych na konstrukcji na gruncie;

4. Szczegółowy zakres objęty inwestycją dostępny na stronie internetowej: http://www.gminaczarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=26&sub=107&pol=19...

 

5. Nadzór Inwestorski pełniony powinien być zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji Umowy przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 

6. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:

1) obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;

2) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektami budowlanymi, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji,
przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

3) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych;

4) dokonywanie stosownych wpisów w dziennikach robót odnośnie:
- zakresu wykonanych robót;
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- zakończenia robót i gotowości do odbioru;

5) Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

6) Żądania od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogła wywołać zagrożenia;

7) Kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych;

8) Kontrola terminowości realizacji inwestycji;

9) Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp.

10) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, przy czym Inspektor nie może zaakceptować prac ulegających zakryciu bez akceptacji Zamawiającego;

11) Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą prac montażowych poszczególnych instalacji, a także przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie  i prowadzenie takich spotkań;

12) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

13) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów, prób i badań przeprowadzanych w trakcie realizacji prac montażowych;

14) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego  i rozruchu instalacji,

15) Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

16) Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców pac montażowych usterek stwierdzonych                        w trakcie odbiorów;

17) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych;

18) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień,

19) Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji;

20) Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową;

21) Kontrola rozliczeń finansowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w szczególności zamówienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w tym:

- Kontrola prawidłowości wystawiania faktur pod względem zrealizowanego zakresu prac, wysokości kwot do zapłaty, zgodności z zawartą umową z generalnym Wykonawcą
i harmonogramem rzeczowo – finansowym;

- Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawców zobowiązań umownych;

22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania;

23) Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

24) Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi;

25) Wykonywanie innych obowiązków związanych z realizacją projektu;

 

26) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę.

27) Udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego.

28) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.

29) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę.

30) Inspektor zobowiązany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy
w tygodniu w okresie trwania robót, udział w przekazywaniu placu budowy dla Wykonawcy, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robót zanikających i przeglądach gwarancyjnych zadania w okresie rękojmi i gwarancji, udział w komisji odbioru końcowego zadania i przekazaniu do eksploatacji.

31) W przypadku niemożności bycia na budowie, Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo kompetentnej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie zapewniającym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia.

 

Termin składania ofert: 
środa, Październik 10, 2018 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Czarnej – biuro obsługi klienta w terminie do dnia 10.10.2018r. do godziny 9:00

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pok. 8 w dniu 10.10.2018r. o godz. 9:15

 

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Grudzień 14, 2018
Powiat: 
łańcucki
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena 100%

Wybrana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

 

                        najniższa cena ofertowa

Cena = ------------------------------- x 100 pkt.

            cena oferty badanej

 

Wszystkie oceny zostaną wyliczone z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku.

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.