Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Miasto Radymno, Miasto Radymnoul. Lwowska 2037-550 Radymno
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą rozbiórkę budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie oraz przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie wraz dostawą i montażem wyposażenia” w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia:

 1. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
 2. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kod CPV: 
71520000-9
71247000-1
71630000-3
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

W zakresie doświadczenia w realizacji przedsięwzięcia wykaże, że:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nadzorował w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 roboty budowlane, które swoim zakresem obejmowały budowę lub przebudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000.00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto) każda.

W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

osobą - Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (branża budowlana) - uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  - osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami prawa budowlanego oraz która przez co najmniej  18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych  prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 1725);

osobą - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (branża sanitarna);

osobą - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (branża elektryczna);

Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn zm.).

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 19, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

 

 1. Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14).
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 19.01.2018 r. o godz. 10.00
 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 4. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala narad pokój nr 21, 22.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:

Cena oferty brutto - 100%

Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

                                najniższa cena ofertowa

Liczba punktów = ------------------------------------ x 100 pkt

                                    cena oferty badanej

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Sierpień 15, 2018
Powiat: 
jarosławski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty.

Przewidywane  zmiany  umowy  i  warunki  ich  wprowadzenia  zostały  określone  we  wzorze umowy