Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.06.04.03-18-0061/16-01
Zamawiający: 
Gmina Grębów , ul. Rynek 1 39-410 Grębów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nad robotami budowlanymi w ramach projektu „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”

 

2. Zakres  rzeczowy  projektu:   

 1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie
  z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
 2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania  obejmuje między innymi:
 1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. kontrolę w czasie procesu inwestycyjnego kompletności i jakości oraz zgodności z projektem i sztuką budowlaną prac wykonywanych zgodnie z zakresem umowy na realizację zadania;
 3. opiniowanie materiałów zastosowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy;
 4. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;
 5. sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych;
 7. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie
  w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;
 8. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
 9. przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;
 10. potwierdzanie ilości wykonanych robót w cyklu odbioru częściowego;
 11. potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;
 12. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji oraz ostatecznym odbiorze pogwarancyjnym;
 13. organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania,
  w tym także na wniosek Zamawiającego;
 14. wykonywanie innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane
  za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych.

2.3 Wykonawca zobowiązuje się co najmniej 1 raz w tygodniu do kontroli zgodności wykonywanych robótw tereniezdokumentacją projektową oraz umową .

2.4. Opis przedmiotu zamówienia dotyczący inwestycji objętych usługą pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów” znajduje się pod adresem  http://www.grebow.un.pl/bip/index2.php?page=zwykly.php&id=4563&grp=10  

2.5 Wartość wszystkich robót objętych nadzorem wynosi   część I – 480 000,00 zł brutto,                    część II-  565 000,00 zł brutto.   

Termin składania ofert: 
wtorek, Czerwiec 20, 2017 - 11:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Urząd Gminy w Grębowie, 39-410 Grębów  ul. Rynek 1

Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Wrzesień 30, 2017
Powiat: 
tarnobrzeski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena – waga 100%.   Zamawiający dokona wyboru oferty, która będzie ekonomicznie najkorzystniejsza dla zamawiającego. Kryterium oznacza najniższą cenę całkowitą za pełnienie  usługi nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi dla projektu "Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”

 

Cena wyliczana wg wzoru:

Lp = Cmin/Cb x 100

Gdzie:

Lp – liczba uzyskanych punktów

Cmin – najniższa oferowana cena brutto

Cb – cena brutto badanej oferty

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.