Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.09.02.00-18-0058/16-00
Zamawiający: 
Gmina Fredropol, Fredropol 1537-734 Fredropol
Opis przedmiotu zamówienia: 

2.            Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych

dla uczniów Gminy Fredropol w zakresie:

Zajęcia szachowe dla uczniów.

w  ramach  realizacji  projektu  pn.  „OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ,IX Oś Priorytetowa Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego dotyczącego zadań.

 

a)            Świadczone usługi będą obejmowały zajęcia dla uczniów w wieku od 6  do 18 lat.

b)           Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie ceny całości zamówienia.

c)            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

3.  Zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w:

 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Zajęcia szachowe dla uczniów,

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursu zajęć szachowych dla 6 grup uczniów z Gminy Fredropol – 3 grupy ze szkoły w Huwnikach i 3 grupy ze szkoły w Fredropolu. Każda z grup szkoleniowych liczyć będzie 20 osób. Kurs trwać ma po 40 godzin zegarowych dla każdej grupy. Uczestników kursu wskazuje Zamawiający. Zajęcia realizowane będą w szkołach Gminy Fredropol wskazanych przez Gminę. Koszty wynajmu sal ponosi Gmina Fredropol (Wykonawca nie wlicza tego kosztu w kalkulację ceny oferty).

Do zadań Wykonawcy należeć będzie szkolenie merytoryczne wg ramowego programu (założeń) polegające na:

Zapoznanie uczniów z historią szachów, zaprezentowaniu uczestnikom zasad gry w szachy (10h), debiuty, elementy kombinacji szachowych, strategii i taktyki, nauka umiejętności racjonalnej gry poszczególnymi figurami i ich wykorzystanie w trakcie gry (16 h), przeprowadzenie analizy partii szachowych (12 h) oraz programy szachowe (2 h)

Koszty dojazdów do placówek i wykonania usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach określonego w ofercie wynagrodzenia stanowiącego maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 
wtorek, Maj 22, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Termin składania ofert upływa w dniu: 22.05.2018 r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Fredropol  z  siedzibą Fredropol 15, 37-734 Fredropol – Sekretariat.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w miejscu wskazanym w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.05.2018 r. o godz. 1030. Miejsce otwarcia ofert: Gmina Fredropol  z  siedzibą Fredropol 15, 37-734 Fredropol.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Wrzesień 15, 2018
Powiat: 
przemyski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:

l.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

cena oferty brutto

80 pkt

2

Doświadczenie trenera (w latach) w pracy z młodzieżą w wieku 6-18 lat

20 pkt

Razem:

100 pkt

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie opisanych wyżej kryteriów oraz ich znaczenia. Oferty będą oceniane punktowo (1% = 1 punkt). Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczeń może osiągnąć oferta, wynosi po zsumowaniu 100 pkt, tj.

 1. cena oferty brutto – 80 pkt,
 2. Doświadczenie trenera (w latach) w pracy z młodzieżą w wieku 6-18 lat - 20 pkt,

 

 1. Każdej ocenianej ofercie Zamawiający przyzna punkty za:
  1. P1 - cenę oferty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

 

P1 = liczba pkt za kryterium ceny oferty badanej =

najniższa cena spośród wszystkich ofert [zł]

x 80 pkt

badana cena oferty [zł]

 

 1. P2 - Doświadczenie trenera (w latach) w pracy z młodzieżą w wieku 6-18 lat

 

Doświadczenie trenera (w latach) w pracy z młodzieżą w wieku 6-18 lat przed dniem składania ofert:
 

- 6 lat doświadczenia i powyżej – 20 pkt

- 4 lat doświadczenia i powyżej  – 10 pkt

- do 4 lat doświadczenia – 0 pkt

 

a) Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać tylko te osoby, które będą mogły faktycznie brać udział w realizacji zadania. Na spełnienie warunku Wykonawca przedstawi oryginały lub kopie potwierdzające za zgodność z oryginałem oświadczenia gotowości trenera/ów na załączonym wzorze (załącznik nr 4)
b) Każdy trener oceniany jest zgodnie z powyższymi kryteriami,
c) Zamawiający do końcowej oceny kryterium przyjmie  średnią  arytmetyczną uzyskanych  punktów dla poszczególnych osób,

d) Zamawiający  dopuszcza  zmianę  kadry  dydaktycznej  na  etapie  realizacji  zamówienia z przyczyn  istotnych,  nie zależnych od Wykonawcy.

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów w ww. kryteriach.
Punkty (P) zostaną obliczone według poniższego wzoru:  P = P1+P2

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
 2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
 3. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.