Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.     Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz jego złożenie z wszelkimi niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni
i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe
i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Numer naboru RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18.

 Podstawowe etapy realizacji zadania:

             Etap 1.  Przygotowanie ogólnego zarysu projektu wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego.

             Etap 2.  Uzyskanie/opracowanie przy współpracy z zmawiającym niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego.

             Etap 3.  Opracowane Studium Wykonalności zgodnie z obowiązującą metodologią, zasadamii wytycznymi Instytucji ogłaszającej konkurs w przedmiotowym zakresie.

             Etap 4.  Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu.

             Etap 5.  Sporządzanie ewentualnych poprawek, uzupełnień, wyjaśnień do Instytucji Organizującej Konkurs w terminach wskazanym przez tę Instytucję.

2.     Szczegółowy harmonogram prac zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy
i Zamawiającego.

 

1.     Studium wykonalności i Wniosek aplikacyjny powinny być opracowane zgodnie z wytycznymi RPO WP na lata 2014 – 2020 dla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy.

Ogłoszenie o naborze wraz z regulaminem i wymaganymi dokumentami znajduje się na stronie; http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1823-6-4-2-ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne-oraz-pwsz-nr-naboru-rppk-06-04-02-iz-00-18-006-18-nabor-w-trybie-pozakonkursowym

 

2.     Wniosek aplikacyjny należy przygotować i złożyć w oparciu o aplikację internetową w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WP na lata 2014 – 2020 dostępną na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/ .

3.     Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny powinny być dostarczone w imieniu Zamawiającego do Instytucji Organizującej Konkurs w ilościach zgodnych z regulaminem konkursu. Dla zamawiającego należy dostarczyć w/w dokumenty po 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Analiza ekonomiczno – finansowa w aktywnym pliku Microsoft excel lub równoważnym.

 

4.     Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego: zatwierdzony projekt koncepcyjny obiektu, wykaz wyposażenia,  wstępne zestawieni kosztów inwestycji, gotowy projekt budowlany do złożenia
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien być gotowy do 7 maja br.

 

5.     Nomenklatura wg CPV:

71241000-9  - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Zakres rzeczowy, na który będą aplikowane środki jest opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego tzw. „Karta ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROJEKTU W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020), CELEM IDENTYFIKACJI”.

Termin składania ofert: 
środa, Kwiecień 18, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego (ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój 202, budynek A z dopiskiem „Studium Wykonalności”), albo przesłać na adres
e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl, na formularzu ofertowym załącznik 2, w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00. otwarcie ofert o godzinie 11, pokój 111 Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Czerwiec 14, 2018
Powiat: 
sanocki
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena - 60 punktów

Waga kryterium: 60%

Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru:

X=(A/B) x 60 pkt

gdzie:

X - liczba punktów za kryterium

A - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert

B - cena brutto ocenianej oferty

Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne, uwzględniające wszystkie należne składki i inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia.

Doswiadczenie oferenta - 40 punktów 

Waga kryterium: 40%

Punkty za kryterium doświadczenie Oferenta
w zakresie przedmiotu zamówienia (każde oceniane doświadczenie musi być związane z tematyką przedmiotu zamówienia wg rozdziału III oraz potwierdzone oświadczeniem Oferenta lub odpowiednimi referencjami) zostaną przyznane wg zasady:

Ø  0-40 pkt: opracowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych - Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę przygotowanych Wniosków o dofinansowanie wraz ze Studiami wykonalności w okresie ostatnich trzech (3) lat przed terminem składania ofert dla projektów infrastrukturalnych (z wyłączeniem aktualizacji), które uzyskały dofinansowanie (4 pkt za każdy wniosek w ramach RPO Województwa Podkarpackiego )

(2 pkt za każdy wniosek w ramach RPO z innego województwa)

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert.

Nie będą rozpatrywane oferty, które nie będą zawierały wszystkich treści zawartych w formularzu Wzór oferty określony przez Zamawiającego.

Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub oferta nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości techniczne Zamawiającego dotyczące zapewnienia wymagań dla realizacji przedmiotu zamówienia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.