Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Gmina Żurawica , ul. Ojca Św. Jana Pawła II 137-710 Żurawica
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowę magistrali wodociągowej łączącą stację uzdatniania wody w miejscowości Wyszatyce ze zbiornikami wyrównawczymi i pompownią w miejscowości Żurawica”.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
 2. nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych,

   

 3. Zakres rzeczowy:
 4. Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem już istniejącej koncepcji,
 5. Zaprojektowanie trasy i uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem już istniejącej koncepcji,
 6. Uzyskanie dla Zamawiającego zgód właścicieli działek na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz wszelkich wymaganych uzgodnień (Wykonawca przygotuje wnioski dla Zamawiającego i po ich podpisaniu złoży je do odpowiednich organów z wymaganymi załącznikami). *(jeżeli dotyczy)
 7. Opracowanie wszelkich innych dokumentów, uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia i uzyskanie pozwolenia na budowę, nie wymienionych powyżej, np. operat wodnoprawny *(jeżeli dotyczy), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach *(jeżeli dotyczy), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą (wymagane przez odpowiednie organy);
 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków Przetargu.
Kod CPV: 
71322200-3
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w pkt 2.2 „Regulaminu” a szczególności: 

2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym w zamówieniu;

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania

zamówienia Zamawiający określa następujące warunki:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej ograniczonym zakresie
(w zakresie sieci wod-kan), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) – uprawniających do projektowania.

2.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa    

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresi

3. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowaw pkt 2.2 „Regulaminu”, należy przedłożyć:

3.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, z wykorzystaniem wzoru – załączonego do niniejszej WP.

Termin składania ofert: 
wtorek, luty 27, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 3,(sekretariat) I piętro 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena100%. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Październik 31, 2018
Powiat: 
przemyski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.