Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia drogowego, opracowanie dwuczęściowej dokumentacji projektowej obejmującej wymianę opraw i źródeł światła na typ LED wraz z wymianą wysięgników oraz zastosowaniem systemu sterowania oświetleniem, opracowanie niezbędnej dokumentacji budowy punktów oświetlenia typu LED zasilanych OZE, a także wykonanie audytu energetycznego.

Uwaga!    Wykonanie zamawianej dokumentacji jest elementem przygotowań do aplikowania o środki UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego zaproszenia.

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Czerwiec 26, 2017 - 13:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1)    Oferty należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 211, pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 26.06.2017 r. do godz. 13.00.

       Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.

  1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2017 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 211, pokój nr 4.
  2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. UWAGA –     za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Wrzesień 29, 2017
Powiat: 
jasielski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

1)  Cena – 100%

2) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

3)  Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:

            Sposób oceny:

Lp = Cn / Cb x 100% x 100

gdzie:

Lp – liczba punktów

Cn- najniższa cena wśród ofert

Cb – cena badanej oferty

4)    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.