Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Gmina Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ( projekty budowlane + projekty wykonawcze) wraz z dokumentacją formalno – prawną  dla  zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie ” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla ww. zadania.
 2. Dokumentacja ta stanowić będzie podstawę do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, powinna być opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
 3. Opracowana dokumentacja służyć będzie do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę oraz późniejszej realizacji robót budowlanych.
 4. Udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowaną dokumentację.
 5. Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.
 6. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.
 7. Zaprojektowane wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich przepisów.
 8. Zamawiający zastrzega sobie akceptację lub wprowadzanie zmian na każdym etapie projektowania.
 9. Materiały i urządzenia opisać za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy producenta tych materiałów lub urządzeń to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),
 10. Sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 11. Zakres zamówienia obejmie opracowanie następujących dokumentów:

 

Lp.

Wyszczególnienie

1

Branża architektoniczno – konstrukcyjna:  4 egz.

- projekt przebudowy i rozbudowy budynku technicznego ( fundamenty budynku, filtrów,  

  kanał technologiczny, ściany, dach).

- projekt zbiornika wody uzdatnionej o pojemności ok. 200  m3 ( fundament zbiornika,

  zbiornik).

2

Branża elektryczna: 4 egz.

- projekt monitoringu studni głębinowych ( kamery przemysłowe, sonda poziomu wody,

  odczyt wodomierza),

- projekt rozbudowy instalacji wewnętrznej w budynku technicznym (instalacja

  oświetleniowa i gniazd elektrycznych),

- projekt rozbudowy instalacji odgromowej  budynku technicznego,

- projekt zasilania instalacji AKPiA (ewentualna przebudowa zasilania szafy sterowniczej),

- projekt instalacji elektrycznej zbiornika wody uzdatnionej (oświetlenie, gniazdko 24V,

  zasilanie sond hydrostatycznych), 

3

Branża sanitarna: 4 egz.

- projekt rozbudowy technologii uzdatniania wody ( odżelaziacz, odmanganiacz,

  orurowanie),

- projekt rozbudowy instalacji AKPiA (sterowanie projektowanymi filtrami i sondami w

  zbiorniku wody uzdatnionej),

- projekt wewnętrznej instalacji sanitarnych ( ewentualne odwodnienie dobudowanej

  części),

- projekt zewnętrznych sieci sanitarnych i technologicznych  (rurociągi zbiornika wody

  uzdatnionej), 

4

Materiały do decyzji celu publicznego, uzgodnienia:

- wypisy z ewidencji gruntów,

- mapa ewidencji gruntów,

- mapa zasadnicza,

- uzgodnienia strażaka, rzeczoznawcy sanitarnego i BHP,

- opinia ZUDP

5

Geodezja

6

Geologia

7

Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych – branżowe 2 egz.

8

Kosztorysy inwestorskie branżowe i przedmiary robót 2 egz.

9

Inwentaryzacja + orzeczenie techniczne obiektu

Kod CPV: 
71320000-7
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy,
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

              Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

  Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie)

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca winien na potwierdzenie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazać, że dysponuje:

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

b)  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

c)  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

d)  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, teletechnicznych, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia –wg wzoru określonego w załączniku do zapytania.

 1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń złożonych w ofercie.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Termin składania ofert: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego

    Urząd Gminy Wiązownica  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica

    Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)

    do dnia 22-01-2018 do godz. 10:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu

    do wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

    Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

    do dnia 22-01-2018 o godz. 10:15

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium

Waga i liczba punktów

Sposób oceny

Wzór

Cena

(Kc)

90% = 90 pkt

Matematyczny

 

Punktacja przyznana w sposób określony wskazanym wzorem.

 

Najniższa cena ofertowa

----------------------------------------x90

cena oferty badanej

 

Termin realizacji zamówienia

(Kg)

10% = 10 pkt

Zgodny z oświadczeniem wykonawcy. Zamawiający przyzna punktację w zależności od zaoferowanego skróconego terminu wykonania zamówienia.

Skrócony termin w wymiarze nie mniejszym niż:

- 10 dni  = 1 punktów,

- 20 dni = 5 punktów,

- 30 dni = 10 punktów.

 

Łączna ocena oferty:

O = Kc (max. 90 punktów) + Kg (max. 10 punktów)

 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia ostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Lipiec 30, 2018
Powiat: 
jarosławski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Nie dotyczy