Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Plac Jana Kilińskiego 235-005 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są następujące dostawy i usługi:

a. Konfiguracja oprogramowania TiMSI WorkflowPack w tym:

 Narzęzia do modelowania procesó - silnika wykonywania i zarzązania procesami biznesowymi

 Narzęzia do modelowania procesó - komponentu do tworzenia formularzy

 Narzęzia do modelowania procesó - komponentu do tworzenia definicji procesó biznesowych

b. Dostawa oprogramowania i przekazanie praw autorskich do wytworzonych modułó systemu w oprogramowaniu TiMSI WorkflowPack

 ModułReklamacja,

 ModułZamóienie

szczegóły przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 4 do Zamówienia - „zczegółwy opis przedmiotu zamóienia”.

Kod CPV: 
72212000-4
72211000-7
72230000-6
72240000-9
Warunki udziału w postępowaniu : 

Szczegóły w dokumencie Zamówienie (ogłoszenie zamieszczone w bazie konkurencyjności)

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Grudzień 10, 2018 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

 

BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o.

Plac Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryterium nr 1 - cena (60%)

Kryterium nr 2 - zasoby przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia (40%)

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Grudzień 21, 2018
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0419/17