Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16
Zamawiający: 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła Majdan Królewski, 36-110 Majdan Królewski, Pl. Konfederatów Barskich 6
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych  w ramach projektu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”.

Roboty budowlane obejmują m.in. następujące roboty:

Dzwonnica

 • wzmocnienie konstrukcji stropu I  -   / strop drewniany – rozebranie podłogi z desek 34,952 m2 i wymiana belek 1,8 m 3 oraz impregnacja drewna 49,92 m2   /
 • wzmocnienie konstrukcji stropu II -  / strop drewniany – rozebranie podłogi z desek 32,400 m2  oraz impregnacja drewna 39,384 m2   /
 • renowacja schodów prowadzących do wnętrza dzwonnicy – /schody z cegły – naprawa pęknięć, odgrzybianie 55 m2  i  malowanie  15m2 /
 • renowacja drewnianych schodów policzkowych I – / impregnacja 4,896 m2 /
 • renowacja drewnianych schodów policzkowych II  -/ demontaż i montaż oraz impregnacja belek i stopni 38,298 m2/
 • wykonanie pomostu widokowego – / konstrukcja stalowa 0,694 t /
 • impregnacja konstrukcji drewnianej – / zawieszenia dzwonów i więźby dachowej  razem 627.318 m2 /
 • stolarka okienna i drzwiowa – /renowacja drzwi drewnianych 11,015 m2, wymiana drzwi drewnianych na wzór istniejących 0,852m2 ,oraz okien  44,872 m2, tynki ościeży i malowanie 90,922m 2 /
 • remont dzwonu –  / automatyka, serce i zawieszenie dębowe  dzwonu 1450 kg, automatyka serce i zawieszenie dębowe  dzwonu 800 kg, automatyka serce i zawieszenie dębowe  dzwonu 500 kg, wzmocnienie  konstrukcji drewnianej  z klamrami, szafa sterująca   z zegarem    i okablowanie.  /

 

          Kościół

 • renowacja dachu – / rozebranie pokrycia dachu z blachy 553,8 m2, rozebranie i wykonanie nowego deskowania 521,0m2 ,  pokrycie dachu blachą miedzianą 0,60 mm na rąbek 553,0 m2, obróbki blacharski z blachy miedzianej./
 • wymiana konstrukcji sygnatury dachu nawy głównej – / konstrukcja  drewniana razem 2,617 m3 /
 • docieplenie stropu – / wełna mineralna  15 cm 316,0 m2 /
 • ściany zewnętrzne – / odgrzybianie i i naprawa tynków 56,10 m2, malowanie tynków 355,2 m2, konieczne rusztowania./
 • remont schodów zewnętrznych - / schody z cegły – odgrzybianie 108.29 m2  , wyrównanie  i  malowanie  11.5 m2, balustrada stalowa 4,0 mb /
 • remont istniejących podestów roboczych –  /  podłoga drewniana z bali  50 mm – 36,98 m2  /
 • stolarka okienna i drzwiowa - / renowacja drzwi drewnianych 44,038 m2, wymiana na wzór istniejących okien 2,678 m2, tynki ościeży i malowanie 6,02 m2/
 • instalacja odgromowa  -  / demontaż istniejących oraz montaż nowych zwodów  poziomych  135 mb i pionowych 145 mb, złącza kontrolne 8 szt. /

 

Monitoring i oświetlenie zewnętrzne

 • oświetlenie zewnętrzne – /  lampy parkowe 4 szt. ułożenie kabla i montaż tablic rozdzielczych ./
 • monitoring – / kamera szybkoobrotowa zewnętrzna  szt 5, rejestrator, dysk, monitor
  i okablowanie. /
 • wymiana lamp iluminacyjnych –  /wymiana  opraw oświetlenia zewnętrznego   4 szt. /

  Szczegółowy zakres robót określa:

 1. dokumentacja projektowa,
 2. przedmiary robót,

które to dokumenty stanowią Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - integralną części niniejszego zapytania i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.parafia.majdankrolewski.eu .

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 06 lipca 2017 r. Prawo budowlane
Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych,
a w szczególności:

a.    reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b.    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
c.    sprawdzanie, odbiór częściowy robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział
w czynnościach odbioru końcowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania,
d.    potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy
i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;

e.    kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowości ich wykonania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

-    wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
-    żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
-    bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych;

-    zakres robót i wymagania jakościowe, określa dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o roboty budowlane wraz z harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.

-    Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie (w formie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych) o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

-    zlecenie przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zamawiającego stosownej Umowy z Wykonawcą robót budowlanych uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

-    Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy m.in.:

-  merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót;

-  koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,

- pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 06 lipca 2017 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późń. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy;
-  weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;
-  dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;

-  nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru;

-   kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

- nadzorowanie prac na budowie minimum 2 godziny dziennie w dni, w których wykonywane będą roboty budowlane objęte nadzorem.

-  właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót;

-  uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;

-  pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych;

-  nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania terminu zakończenia prac;
-   pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;
-  bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych;

-  dokonywanie rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót;

-  nadzór budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż pięć razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego,
-   przygotowanie w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej i przekazanie kopii wniosku
z potwierdzoną datą wpływu dla Zamawiającego.

-  wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie
z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.

-  udział w przeglądach gwarancyjnych w czasie trwania okresu gwarancyjnego robót budowlanych

Termin składania ofert: 
środa, Październik 18, 2017 - 09:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 Zapytania ofertowego należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2017r. do godz. 9:00 wsiedzibie: Parafii Rzymskokatolickej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim , PL. Konfederatów Barskich 6, 36-110 Majdan Królewski (Kancelaria Parafialna)

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie: Parafii Rzymskokatolickej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim PL. Konfederatów Barskich 6, 36-110 Majdan Królewski (Kancelaria Parafialna)
Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Sierpień 31, 2018
Powiat: 
kolbuszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty które  nie  zostaną  odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

L. p.

 

Kryterium

Znaczenie procentowe

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane

1.

Oferowana cena (C)

100  %

100 pkt.

 

 •  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
 • Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

          P N

PC = ------- x 100 pkt

         P B

gdzie,

P C - ilość punktów za kryterium cena,

P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

 P B - cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.