Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
"Uzdrowisko Iwonicz" S.A., al. Torosiewicza 238-440 Iwonicz-Zdrój
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, obejmujące czynności wynikające z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i jego uprawnień o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm). oraz odrębnych obowiązków nałożonych przez Zamawiającego, w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej

- instalacyjnej w zakresie prac wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

na zadaniach realizowanych w ramach projektu pn.. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego „EXCELSIOR” w Iwoniczu-Zdroju wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

Kod CPV: 
71247000-1
71521000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

Oferta musi być złożona na cały zakres  usługi.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Warunki dotyczące osób:

Oferent winien wykazać się osobami, które posiadają uprawnienia budowlane, konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń oraz instalacyjne bez ograniczeń, a także posiadających dodatkowe wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru i wykazać się przynależnością do Izby Inżynierów.

Spełnienie powyższych warunków będzie możliwe wyłącznie na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających te informacje tj.: kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i doświadczenia spowoduje wykluczenie Oferenta.

 

Warunki dotyczące doświadczenia zawodowego:

Oferent winien wykazać, że pełnił należycie i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

  1. co najmniej 1 usługę nadzoru budowlanego nad zakresem prac prowadzonym w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych o wartości inwestycji nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.   
  2. co najmniej 1 usługę nadzoru budowlanego przy budowie, rozbudowie, nadbudowie i modernizacji budynku o kubaturze do 7000 m3 o wartości zadania, co najmniej 2 500 000,00 zł brutto.                                                               

Spełnienie powyższych warunków będzie możliwe wyłącznie na podstawie załączonych dokumentów (np. referencji, protokołów odbioru robót lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług ).

Termin składania ofert: 
piątek, Czerwiec 15, 2018 - 11:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć nie później niż do dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny 11:00,
w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Spółki) lub przesłać na adres:

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A
Al. Torosiewicza 2
38-440 Iwonicz Zdrój,

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

cena 100%

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Wrzesień 30, 2019
Powiat: 
krośnieński
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
RPPK.06.01.00-18-0011/17-00