Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.03.01.00-18-483/17
Zamawiający: 
Gmina i Miasto Ulanów, 37-410 Ulanów, ul. Rynek 5
Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych”

 Opis przedmiotu zamówienia:

Instalacje fotowoltaiczne montowane będą na obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Ulanów. Zakres prac w ramach zadania: „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych”

Termin składania ofert: 
wtorek, Październik 23, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

I.                    Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rynek 5, 37- 410 Ulanów, sekretariat – pokój nr 9 do dnia 23.10.2018r.

Termin wykonania zamówienia: 
środa, luty 20, 2019
Powiat: 
niżański
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

I.                    Kryteria oceny ofert: cena. 100%

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.