Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych , Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowychim. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnychul.Przemysłowa 1538-700 Ustrzyki Dolne
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów  i nauczycieli  BZSZ w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” (nr konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17.)

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Szkolenia dla uczniów

ROK 2018

NAZWA CZĘŚCI

NAZWA SZKOLENIA

OPIS

Część I

Kurs zawodowy modelowania symulacyjnego procesów logistycznych

24 godziny dla  20 uczniów – wrzesień, październik

Część II

Szkolenie  kelner

16 godzin   dla 15 uczniów –  wrzesień, pażdziernik

Część III

Szkolenie cukiernicze dla kucharzy

16 godzin   dla 15 uczniów–  wrzesień, październik

Część IV

Szkolenie -barman

24 godziny  dla 15 uczniów–  wrzesień, październik

ROK 2019

Część V

Kurs BriscCAD

projektowania 2D, rysunku technicznego  16 godzin- styczeń, luty

Część VI

Szkolenie carving

- 10 godzin    dla 15 uczniów– maj, czerwiec

Część VII

Szkolenie -barista

18 godzin   dla 15 uczniów– maj, czerwiec

Część VIII

Szkolenie dla uczniów kierunków handlowych - profesjonalny sprzedawca

60 godzin dla 10 uczniów- wrzesień, październik

Część IX

Animator czasu wolnego

kurs 8 godzin dla 10   uczniów - kwiecień, maj, czerwiec

Część X

Kurs dla uczniów - wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży

- 36 godzin dla 10 uczniów– kwiecień, maj, czerwiec

Część XI

Szkolenie dla uczniów - obsługa recepcyjna, obsługa rezerwacji i call   center  

32 godziny szkolenia dla 15 uczniów - styczeń, luty, marzec

Szkolenia dla nauczycieli

NAZWA CZĘŚCI

NAZWA SZKOLENIA

OPIS

ROK  2018

Część XII

Szkolenie w metodyce wykorzystania gier logistycznych 

10 godzin   dla  11 nauczycieli - wrzesień-grudzień

 

Część XIII

Szkolenie menedżerskie -efektywne zarządzanie gastronomią

64 godziny dla 5 nauczycieli- wrzesień-grudzień

 

ROK  2019

Część XIV

Szkolenie menedżerskie - efektywne zarządzanie w hotelarstwie

64 godziny dla 5 nauczycieli- styczeń, luty, marzec

 

Wykonawca uprawniony jest do składania ofert częściowych na wybrane przez siebie części.

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV: 
80500000-9
80000000-4
80530000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

Zamawiający nie precyzuje warunków podmiotowych.

Termin składania ofert: 
czwartek, Czerwiec 21, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy

Ul. Przemysłowa 15

38 – 700 Ustrzyki Dolne

 1. Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2018, godz. 10:00
 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 21.06.2018, godz. 10:30
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Dla poszczególnych części, oceniane indywidualnie:

L.p.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów (waga)

1.

Cena

60 pkt

2.

Doświadczenie trenerów

40 pkt

RAZEM

100 pkt

 1. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 60 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną / cena oferty ocenianej x 60

 1.   W kryterium doświadczenie” (D) trenerów wyznaczonych do realizacji szkoleń oceniane na podstawie niżej wymienionych kryteriów tj.  

Doświadczenie trenerów

Liczba punktów

0 lat

 1.  

1 – 15 lat

 

 1.  

15 – 20 lat

 1.  

 

Powyżej 20 lat

 1.  

 

To kryterium będzie oceniane na podstawie załącznika nr 5 – Wykaz trenerów

W przypadku braku wpisania w ofercie poszczególnych informacji dotyczących kryteriów punktowanych oferta otrzyma 0 pkt. 

W przypadku braku wskazania terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmuje termin realizacji zamówienia określony w SIWZ.

5.  W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.  Punkty otrzymane przez daną ofertę w każdym z kryteriów zostaną do siebie dodane. Wynik stanowić będzie liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta w niniejszym postępowaniu.

7.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Październik 31, 2019
Powiat: 
bieszczadzki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w następujących przypadkach:
 2. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015 r. poz. 584 ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. 1649 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
 3. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 4. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 5. w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.
Numer projektu: 
(RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17)