Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
IZOMET STALOWA WOLA Sp. z o.o. , 37-450 Stalowa Wola, 1-go Sierpnia 40
Opis przedmiotu zamówienia: 

KOMORA ŚRUTOWNICZA:

Parametry ogólne:

 1. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 5,5 x 3,5 x 2,5 m
 2. Brama rolowana 1szt.
 3. Budowa komory z izolacją foniczna
 4. Podłoga zgarniakowa z napędem za pomocą motoreduktorów
 5. System odzysku ścierniw
 6. Komora śrutownicza na dwa ścierniwa (śrut i kulki ceramiczne)
 7. Możliwość regulacji ciśnienia roboczego
 8. Komplet ochronny dla operatora
 9. Odpylacz o wydajności nie mniej niż 11 000 m3/h
 10. Układ zapobiegający porywaniu kulek ceramicznych
 11. Oświetlenie górne LED
 12. Oświetlenie boczne

KABINO-SUSZARKA LAKIERNICZA:

 

Parametry ogólne:

 1. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 5,5 x 3,5 x 2,5 m
 2. Ściany wewnętrzne zabezpieczone środkiem łatwousuwalnym
 3. Brama rolowana 1 szt.
 4. Wentylacja pionowa, prędkość opadu powietrza nie mniej niż  ~0,3 m/s
 5. Agregaty wyciągowy i nawiewny nie mniej niż 30 000 m3/h, po 1szt.
 6. Odzysk ciepła poprzez zastosowanie rekuperacji obrotowej (sprawność >60%)
 7. Filtry kartonowe
 8. Oświetlenie górne
Kod CPV: 
42924200-1
42924700-6
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Załączenie aktualnego odpisu z KRS, wydruku z CEIDG lub innego dokumentu potwierdzającego działalność w branży sprzedaży/dystrybucji maszyn.

2. Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty listę minimum 3 urządzeń odpowiadających powyższym wymogom technicznym zainstalowanych i eksploatowanych produkcyjnie w Polsce.

Termin składania ofert: 
wtorek, Marzec 20, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Miejsce składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej: w zamkniętej kopercie osobiście lub poprzez wysyłkę na adres: IZOMET STALOWA WOLA Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, 1-go Sierpnia 40 z dopiskiem: „Oferta na dostawę komory śrutowniczej oraz kabino-suszarki lakierniczej”.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego, Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

2. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć od 12.03.2018 r. do 20.03.2018 r. do godziny 10:00.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: IZOMET STALOWA WOLA Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, 1-go Sierpnia 40. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryteria oceny ofert, wagi punktowe oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto - waga kryterium 60%

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 60.

* Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 60, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 60

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia brutto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

b) Kryterium nr 2: Długość okresu gwarancji – waga kryterium 20%

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 20.

* Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 20, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) x 20

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę ilość miesięcy udzielonej gwarancji.

c) Kryterium nr 3: Pochodzenie maszyn od jednego producenta– waga kryterium 20%

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 20.

* Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 20, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = maszyny pochodzą od jednego producenta – 20, maszyny nie pochodzą od jednego producenta – 0.

 

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Czerwiec 30, 2018
Powiat: 
stalowowolski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
 2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0262/17