Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0479/16
Zamawiający: 
Sipeko Sp. z o.o., Makowisko 162, 37-500 Jarosław
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • wykonanie instalacji zasilającej sprężonym powietrzem o ciśnieniu co najmniej 6 MPa zbudowanej  w oparciu o sprężarkę z płynną regulacja pracy silnika , osuszacz wilgotnego powietrza i zbiornik o pojemności minimum  3 m3.
 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

        Kod CPV – 42123610-6  Układy sprężonego powietrza

        Kod CPV – 45350000-5 Instalacje mechaniczne

 1. Informacje szczegółowe, specyfikacje techniczne związane z przedmiotem zamówienia zostaną udostępnione zainteresowanym oferentom po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, e-mailowym lub osobistym w siedzibie firmy Sipeko Sp. z o.o. z następującymi osobami: Wojciech Słowik, Tel. 16 621 35 71, e-mail w.slowik@sipeko.pl oraz Katarzyna Borowik Tel. 16 621 35 71 wew. 22, e-mail: k.borowik@sipeko.pl
 2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający po dostawie dokona weryfikacji spełniania stawianych wymogów oraz funkcjonalności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich niezbędnych pomiarów i związanych z nimi dokumentacji wymaganych przez operatora sieci zasilania sprężonym powietrzem

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Listopad 20, 2017 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: 37-500 Jarosław, Makowisko 162 w terminie do 20.11.2017 godz.. 12:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2017 godz. o godzinie 12:30, w siedzibie zamawiającego tj. 37-500 Jarosław, Makowisko 162
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o liczbie złożonych ofert, a także nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Oferenci mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 7. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Jeżeli wykonawca nie złożył stosownych oświadczeń lub dokumentów, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 10. Oferty złożone w inny sposób niż za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście nie będą rozpatrywane.
Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Grudzień 15, 2017
Powiat: 
jarosławski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 

Nr kryterium

Opis kryterium

Waga kryterium

1

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto

95 pkt

2

Długość oferowanego serwisu gwarancyjnego 24h

5 pkt

 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria:

 1. Cena – maksymalnie 95 punktów
 2. Długość oferowanego okresu gwarancji – maksymalnie 5 punktów
 1. Opis kryteriów oceny:
 1. Cena:
 1. waga kryterium 95 pkt.
 2. Sposób obliczenia:   Pk1 =[(Cn / Cr) x 95%] x 100

             gdzie:

 • Pk1 – ilość punktów dla kryterium
 • Cn – najniższa oferowana cena
 • Cr - cena oferty rozpatrywanej

 

 1. Okres serwisu gwarancyjnego:
 1. Kryterium 2  - Deklarowany termin  gwarancji
 1. waga kryterium 5  pkt.
 2. Sposób obliczenia:   Pk2 =[(Tr / Tn) x 5 %] x 100

             gdzie:

 • Pk2 – ilość punktów dla kryterium
 • Tn – najdłuższy  oferowany okres gwarancji
 • Tr - okres gwarancji  oferty rozpatrywanej

 

 1. Łączna ocena oferty stanowi sumę uzyskanych punktów z dwóch ww. kryteriów.
 2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta zostanie uznana za nieważną. 
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.