Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
KOP-TRANS II Janina Jarosz, Parkosz 7B39-220 Pilzno
Opis przedmiotu zamówienia: 

Gąsienicowa rozkładarka mas bitumicznych, kruszywa i mieszanek mineralno-asfaltowych, o parametrach:

1. Parametry techniczne silnika:

- silnik diesel o mocy nominalnej min. 125 kW, z obowiązującą normą emisji spalin Tier 4F, bez katalizatora DPF

2. Parametry robocze:

- szerokość robocza min. 5 m realizowana hydraulicznie, z możliwością dodatkowego poszerzenia do 8 m,

- wyposażona w program wspomagający wbudowywanie i zagęszczanie mieszanek mineralno–asfaltowych

- hydrauliczna regulacja profilu daszkowego z pozycji pilota obsługi stołu, ze wskazaniem wartości na wyświetlaczu,

- stół roboczy podgrzewany elektrycznie wyposażony w tamper i wibrację,

- generator prądu chłodzony olejem z bezpośrednim napędem o mocy nie mniejszej niż 40 kW,

-  wydajność układania co najmniej 700 t/h,

3. Parametry dodatkowe:

- zbiornik na materiał min. 13 ton, z przednią klapą podnoszoną hydraulicznie,

- funkcja automatycznego przygotowania maszyny do przejazdu pomiędzy odcinkami roboczymi na placu budowy obejmująca hydrauliczną blokadę stołu oraz hydrauliczną regulacje wysokości zgarniaczy przed gąsienicami,

- centralny układ smarowania ciągnika,

- 2 piloty boczne do obsługi stołu roboczego wyposażone w możliwość zwiększania lub zmniejszania szerokości roboczej stołu z dwoma prędkościami,

- czujnik sterowania ślimakiem ultradźwiękowy wraz z oświetleniem komory ślimaków,

- automatyka niwelacji wyposażona w czujnik nachylenia poprzecznego oraz dwa czujniki wysokości: mechaniczny i wieloźródłowy ultradźwiękowy,

- ślimak rozdzielający masę bitumiczną o średnicy łopatek min. 400 mm z hydrauliczną regulacją wysokości,

- płozy boczne stołu wyposażone w grzałki elektryczne,

- dodatkowe oświetlenie przestrzeni roboczej w postaci balona świetlnego wraz z niezbędnym osprzętem

 

Maszyna fabrycznie nowa.

 

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kod CPV: 
43300000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Czas reakcji serwisu w okresie i po okresie gwarancji maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia

2. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień – tj. zrealizowanie co najmniej 2 zamówień o podobnym zakresie i wartości minimum 900000,00 zł netto każde, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie oferty, potwierdzone dokumentami czy zostały wykonane należycie (faktura lub protokół odbioru).

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

- złożone po terminie składania ofert.

 

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

- termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

Termin składania ofert: 
piątek, Lipiec 14, 2017 (Całodzienne)
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

KOP-TRANS II Janina Jarosz, Parkosz 7B, 39-220 Pilzno

lub

na adres e-mailowy: koptrans2.jarosz@interia.pl

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

Nr kryterium

Opis kryterium

waga

Sposób przyznawania punktacji

1

Cena

75 pkt

najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 75 pkt.

3

Okres gwarancji

25 pkt

Punkty będą przyznawane następująco:

- gwarancja od 24 miesięcy – 25 pkt.

- gwarancja do 24 miesięcy – 15 pkt.

- gwarancja do 12 miesięcy – 10 pkt.

 

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

 

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Sierpień 1, 2017
Powiat: 
dębicki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w formie aneksu.

Dopuszcza się także wydłużenie terminu dostawy zamówienia.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0315/17