Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa "MITRANS" Michał Jarosz, Parkosz 7B39-220 Pilzno
Opis przedmiotu zamówienia: 

FREZARKA DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

 Szczegółowe wymagania techniczne

- frezarka gąsienicowa z przednim wysypem materiału frezowanego,

- szerokość frezowania min. 1000 mm,

- głębokość frezowania 0- 330 mm,

- ciężar w stanie roboczym min. 18 500 kg,

- Silnik spełniający wymogi norm emisji spalin EU Stage 4/US Tier 4 Final

- moc maksymalna min. 250 KW,

- wyposażona w system automatycznej kontroli trakcji

 Przenośnik taśmowy:

- kąt wychylenia przenośnika taśmowego prawo/ lewo - 60°/60° ,

- długość przenośnika taśmowego min. 7350 mm, szerokość taśmy 600 mm,

- regulowana szybkość transportowa i odchylanie taśmy z dwiema prędkościami.

Bęben frezujący:

- z systemem uchwytów wymiennych,

- z trzema prędkościami obrotowymi

System Niwelacji:

- pomiar głębokości frezowania za pomocą czujników przemieszczania w siłownikach hydraulicznych osłony krawędzi,

- czujnik nachylenia poprzecznego

Platforma robocza operatora:

- hydraulicznie regulowany dach góra-dół, oszklone w dolnej części stanowisko operatora,

- przesuwane hydraulicznie o 200 mm na zewnątrz stanowisko operatora

Podwozie:

- z hydrauliczną regulacją wysokości oraz trzema pozycjami roboczymi prawej tylnej gąsienicy.

 

 

Maszyna fabrycznie nowa.

 

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

 

Kod CPV: 
43300000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Czas reakcji serwisu w okresie i po okresie gwarancji maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia

2. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień – tj. zrealizowanie co najmniej 2 zamówień o podobnym zakresie i wartości minimum 1 200 000,00 zł netto każde, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie oferty, potwierdzone dokumentami czy zostały wykonane należycie (faktura lub protokół odbioru).

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

- złożone po terminie składania ofert.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

- termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

 

Termin składania ofert: 
piątek, Lipiec 14, 2017 (Całodzienne)
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa „MITRANS” Michał Jarosz, Parkosz 7B, 39-220 Pilzno

lub

na adres e-mailowy: mitrans.biuro@interia.pl

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

Nr kryterium

Opis kryterium

waga

Sposób przyznawania punktacji

1

Cena

75 pkt

najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 75 pkt.

2

Okres gwarancji

25 pkt

Punkty będą przyznawane następująco:

- gwarancja od 24 miesięcy – 25 pkt.

- gwarancja do 24 miesięcy – 15 pkt.

- gwarancja do 12 miesięcy – 10 pkt.

 

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Sierpień 1, 2017
Powiat: 
dębicki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w formie aneksu.

Dopuszcza się także wydłużenie terminu dostawy zamówienia.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0319/17