Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Gmina Nowy Żmigród , ul.Mickiewicza 238-230 Nowy Żmigród
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie W podziale na niżej wymienione części :Części I  Dostawa kontenerów, pojemników do PSZOK 34000000-7 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu Części II Dostawa wyposażenia budynku administracyjnego PSZOK  30123000-7 – maszyny biurowe i przemysłowe 392000004 – wyposażenie domowe

39100000-3 –  meble

30000000-9 maszyny biurowe, sprzęt i materiały z wyjątkiem mebli

Części III  Dostawa sprzętu do magazynu głównego PSZOK

38311200-0 – elektroniczne wagi techniczne

34900000-6 – różny sprzęt transportowy

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV: 
34000000-7
30123000-7
39200000-4
39100000-3
38311200-0
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu powyższych warunków
  W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą spełniać w/w warunku udziału w postępowaniu łącznie. W takim przypadku Wykonawcy składają jedno, wspólne oświadczenie o spełnienia warunków.
  Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu.

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Lipiec 23, 2018 - 13:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na wskazany adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sylwia@nowyzmigrod.eu
W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną w tytule wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr  IOŚ.271.9.31.2018 " a dokument z wymaganymi załącznikami musi być przesłany w formie skanu podpisanej oferty (pdf).
Podpisany oryginał należy dosłać pocztą.
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 23.07.2018 r., do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, decyduje godzina wpływu oferty.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE oferty.

Przy przesłaniu ofert drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert, spełniających warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

Przy wyborze oferty dla części I, II, III, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena brutto - 90%

okres gwarancji i rękojmi za wady -10%

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

Kryterium cena brutto:

 1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto za wykonanie danej części zamówienia;
 2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 90 pkt (1% = 1 pkt).
 3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 90 pkt.
 4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się według następujących obliczeń:

                   Cn

PKc =  -------------------  x 90 pkt

                   Cb

 

 
 

PKc — liczba punktów badanej oferty dla kryterium „Cena brutto”;

Cn — najniższa oferowana łączna cena brutto za wykonanie danej części Zamówienia;

Cb — łączna cena brutto za wykonanie danej części Zamówienia badanej oferty.

 1. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady:

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”: 

        okres gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej

G = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 10

        maksymalny okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert

 

Powyższy wzór nie będzie obowiązywał w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w wymiarze 24 miesięcy (wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi). Wykonawca, który zaproponuje taki okres gwarancji i rękojmi otrzyma 0 punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”. 
Wykonawca w ofercie powinien podać całkowity okres gwarancji (obejmujący okres minimalny wymagany przez Zamawiającego oraz okres dodatkowy oferowany przez Wykonawcę). Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie zaproponuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze ponad 36 miesięcy (dotyczy całego okresu gwarancji i rękojmi) do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony okres 36 miesięcy, jako maksymalny okres zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena. W przypadku takiej samej ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawców (którzy złożyli najkorzystniejsze Oferty) do złożenia Ofert dodatkowych.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Wrzesień 10, 2018
Powiat: 
jasielski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji, gdy zaistnieją zmiany wynikające z samej realizacji umowy (np. opóźnienia w realizacji projektu niezależne od stron umowy itp.) mające wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.
 2. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie asortymentu.
 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.
 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Numer projektu: 
RPPK.04.02.00-18-0020/17-00