Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.04.06.00-18-0001/16
Zamawiający: 
Gmina Czarna, Czarna 260, 37-125 Czarna
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem (cz. I), sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz akcesoriów i oprogramowania (cz. II) a także systemu szyn wystawienniczych (cz. III) do Ośrodka Kultury w Krzemienicy zgodnie z załączoną specyfikacją dostaw oraz warunkami zawartymi w treści zapytania ofertowego.

Zakres zamówienia został podzielony na niżej wymienione części:

cz. I. Dostawa mebli wraz z montażem do Ośrodka Kultury w Krzemienicy.

cz. II. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz akcesoriów
i oprogramowania na wyposażenie biura oraz pracowni animacji filmowej w Ośrodku Kultury w Krzemienicy.

cz. III. Dostawa oraz montaż systemu szyn wystawienniczych w Ośrodku Kultury
w Krzemienicy

Wykonawca może złożyć ofertą na jedną lub więcej części.

Specyfikacja dostaw zawarta została w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert: 
piątek, Lipiec 13, 2018 - 14:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Urząd Gminy w Czarnej, 37-125 Czarna 260

Termin wykonania zamówienia: 
środa, Sierpień 15, 2018
Powiat: 
łańcucki
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:
cena (brutto ) - 100% znaczenia.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.