Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0061/17-00
Zamawiający: 
HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o., ul. Lubelska 4, 37-470 Zaklików
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest szlifierko-polerka do pracy manualnej o parametrach nie gorszych niż wskazano poniżej:

 • 2 stanowiska robocze do montażu dysków o średnicy co najmniej 250 mm,
 • dwa niezależne silniki i niezależna wizualizacja obrotów,
 • regulacja szybkości obrotowej w zakresie do co najmniej 600 obr/min,
 • sterownik cyfrowy z wyświetlaczem i przyciskami membranowymi,
 • przyłącza dopływu i odpływu wody,
 • automatyczne odcięcie wody,
 • osłona antyrozbryzgowa,
 • dokumentacja w języku polskim.

ZAKRES DOSTAWY:

 1. Jednostka główna
 2. Dwa dyski robocze do montażu tarcz szlifierskich
 3. Dwie podkładki magnetyczne, samoprzylepne do montażu na dyskach roboczych
 4. Jedno opakowanie podkładek magnetycznych wielokrotnego użytku do montażu samoprzylepnych papierów ściernych, sukien polerskich, folii diamentowych na dyskach roboczych z podkładką magnetyczną, jednostronnie pokryta powłoką pozwalającą na łatwe usunięcie samoprzylepnych materiałów eksploatacyjnych
 5. Opakowanie papieru ściernego samoprzylepnego z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro o ziarnistości P80
 6. Opakowanie papieru ściernego samoprzylepnego z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro o ziarnistości P120
 7. Opakowanie papieru ściernego samoprzylepnego z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro o ziarnistości P240
 8. Opakowanie papieru ściernego samoprzylepnego z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro o ziarnistości P600
 9. Opakowanie papieru ściernego samoprzylepnego z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro o ziarnistości P1200
 10. Samoprzylepna tarcza do dokładnego szlifowania
 11. Opakowanie sukna polerskiego z magnetyczną powierzchnią montażową
 12. Opakowanie pasty diamentowej
 13. Opakowanie płynu smarująco-chłodzącego
 14. Transport do siedziby Zamawiającego
 15. Rozruch urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 
piątek, Grudzień 15, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  z.rokosz@fastec.pl (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną) lub dostarczona w formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: ul. Lubelska 41, 37-470 Zaklików.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Marzec 30, 2018
Powiat: 
stalowowolski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- „Cena netto” (waga 80%)

- „Termin realizacji” (waga 10%)

-„Gwarancja” (waga 10%)

W kryterium „Cena netto” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80)/cena oferty ocenianej,

W kryterium  „Termin realizacji”  oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Czas realizacji zamówienia do 6-8 tygodni = 10 punktów;

b) Czas realizacji zamówienia do 8-10 tygodni  = 5 punktów;

c) Czas realizacji zamówienia powyżej 10 tygodni = 0 punktów.

W kryterium  „Gwarancja”  oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od długości okresu udzielonej gwarancji:

a) Okres gwarancji 12 miesięcy i dłużej = 10 punktów;

b) Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy = 0 punktów.

2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oferty zostaną do siebie dodane.

3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największa ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, przez co najmniej dwóch Oferentów, zostaną oni wezwani do ponownego przedstawienia ofert.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.