Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Firma Handlowo-Usługowa Bartek Tatowicz Bartłomiej, Rogoźnica 307; 36-060 Głogów Małopolski
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy systemu chłodzenia wtryskarek i form – 1 szt. wraz z instalacją i uruchomieniem, dla Firmy Handlowo-Usługowej "Bartek" Tatowicz Bartłomiej z siedzibą w Rogoźnicy, 36-060 Głogów Małopolski.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.9 niniejszego ZiS.
 3. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do 25.05.2018r., przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej jego realizacji.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować co najmniej 12-miesięczną gwarancję i rękojmię na oferowany przedmiot zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru końcowego, zgodnie z warunkami przewidzianymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ZiS.
 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 14-dniowy termin płatności, liczony od dnia doręczenia faktur.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku oferta powinna zawierać ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w ZiS.
 8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 42513290-4 Przemysłowe urządzenia chłodnicze
 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach, w odniesieniu do całości zamówienia:
  • system chłodzenia składający się z trzech obiegów,
  • system umożliwiający odzysk ciepła odpadowego powstającego w procesie produkcyjnym (w ramach III-go obiegu wody),
  • medium chłodzące: woda,
  • możliwość utrzymania temperatury medium chłodzącego w zakresie:
   • dla I – go obiegu wody: min. 12oC – 15oC,
   • dla II – go obiegu wody: min. 22oC – 35oC,
   • dla III – go obiegu wody: min. 28oC – 36oC (odzysk ciepła),
  • 2 x chłodnia wentylatorowa lub 2 x agregat chłodniczy: moc chłodzenia min. 44 kW, z pompą min. 2,5 – 5 bar, 
  • dwa zbiorniki buforowe, tworzywowe, czarne, wzmacniane stalowymi obejmami, każdy o pojemności 1500 l,
  • pompa trzeciego obiegu min. 2,5 – 4 bar,
  • wymiennik ciepła płytowy, skręcany, medium: woda-woda, minimalne wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 1000 mm x 240 mm x 75 mm,
  • orurowanie I – go i II – go obiegu: rury PVC-U PN10 D50 (130 mb.),
  • orurowanie III – go obiegu: rury PVC-U PN10 D40 (65 mb.),
  • 5 zejść do maszyn.
 10. Oferty niezgodne z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zostaną odrzucone.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 13. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do ZiS.

 

Szczegółowa dokumentacja zawierająca wszystkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajduje się na stronie Baza Konkurencyjności pod adresem ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

Kod CPV: 
42513290-4
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia:

Warunki wymienione w punkcie 4.1.1 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu oferty (pkt 5).

 • dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osobami, które będą nadzorować instalację urządzenia i jego uruchomienie) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia:

Warunki wymienione w punkcie 4.1.2 zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu oferty (pkt 6).

 • nie podlegają wykluczeniu z  postępowania:
  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, według wzoru załączonego do ZiS (Załącznik nr 3).
 1. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 4.1. podlegają wykluczeniu z postępowania.
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z ww. pełnomocnikiem.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
 4. Postanowienia i warunki określone w ZiS dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.
Termin składania ofert: 
poniedziałek, Kwiecień 16, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pod adresem Rogoźnica 307; 36-060 Głogów Małopolski, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r., do godz. 12:00.
 2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 10.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy systemu chłodzenia wtryskarek i form, dla Firmy Handlowo-Usługowej "Bartek" Tatowicz Bartłomiej z siedzibą w Rogoźnicy, 36-060 Głogów Małopolski Znak sprawy: ZO-6/2018 - nie otwierać przed dniem 16 kwietnia 2018 r. godz. 12:05." oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1 Cena – 80 pkt
2 Gwarancja – 20 pkt
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 80
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 80.

2) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” dla całości zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go-12)/12) x 10
gdzie:
G - ilość punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,
Go - gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość zamówienia udzielony ponad 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 36.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „gwarancja”, wynosi 20.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Maj 25, 2018
Powiat: 
rzeszowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zmiana postanowień zawartych w Umowie może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
  • w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
  • w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
  • gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;
  • w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów urządzenia lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
   • możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy;
   • konieczności zmiany miejsc dostaw oraz świadczeń w ramach gwarancji jakości w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego.
 2. W sytuacji, gdy Wykonawca występuje z inicjatywą zmiany Umowy przedstawia on Zamawiającemu wniosek o zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem.
 3. Zamawiający każdorazowo ocenia możliwość i dopuszczalność zmiany Umowy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych.
 4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0494/16