Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
HSW-Fabryka Elementów Złącznych FASTEC Sp. z o.o., ul. Lubelska 4, 37-470 Zaklików
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest stacjonarny cyfrowy mikro-twardościomierz o parametrach nie gorszych niż wskazano poniżej:

 • zakres od 300g do min 10kg,
 • co najmniej 1 wgłębnik i 2 obiektywy – 10x i 20x zmotoryzowane,
 • przemysłowy, kolorowy ekran,
 • wbudowane co najmniej 2 złącza z podanych:  HDMI, VGA, RJ45 LAN, WLAN, USB, RS-232,
 • wbudowana kamera cyfrowa,
 • oprogramowanie do automatycznego pomiaru odcisku,
 • zapis programów zdefiniowanych przez użytkownika,
 • gromadzenie danych, zapis danych, granice pomiarowe itp.,
 • konwersja do 3 różnych skal,
 • zaawansowany generator raportów,
 • manualny stolik X-Y,

ZAKRES DOSTAWY:

 1. Jednostka główna
 2. Wgłębnik Vickersa z certyfikatem
 3. Podstawa dla małych próbek
 4. Zacisk do cienkich próbek
 5. Komputer z oprogramowaniem w języku polskim
 6. Wzorcowanie
 7. Instrukcja obsługi
 8. Certyfikat producenta
 9. Transport do siedziby Zamawiającego
 10. Sprawdzanie, instalacja, szkolenie w siedzibie Zamawiającego.
Kod CPV: 
38300000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dostawcą przedmiotu zamówienia może być podmiot, który spełnia następujące warunki:  

 1. złoży oświadczenie, że posiada odpowiednie kwalifikacje, możliwości techniczne oraz niezbędne doświadczenie do zrealizowania zadania;
 2. złoży oświadczenie, że nie zalega z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
 3. złoży oświadczenie, że nie zachodzą wobec Dostawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Dostawcy.

DODATKOWE WYMAGANIA

 1. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej specyfikacji zakresu i kosztów dostawy;
 2. Dostawca zobowiązany jest do złożenia wymaganego oświadczenia wg Załącznika nr 1 oraz oświadczenia (oświadczeń) spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt. III Zapytania).
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 4. Każdy Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
 5. Oferta powinna być wykonana w języku polskim;
 6. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową;
 7. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 8. Zamawiający nie przewiduje kosztów udziału w postępowaniu;
 9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia przedmiotowej procedury bez podania przyczyny.
 11. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia.
Termin składania ofert: 
piątek, Grudzień 15, 2017 - 15:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  z.rokosz@fastec.pl (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną) lub dostarczona w formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera do siedziby Zamawiającego, tj. na adres: ul. Lubelska 41, 37-470 Zaklików.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- „Cena netto” (waga 80%)

- „Termin realizacji” (waga 10%)

-„Gwarancja” (waga 10%)

W kryterium „Cena netto” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80)/cena oferty ocenianej,

W kryterium  „Termin realizacji”  oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Czas realizacji zamówienia do 6-8 tygodni = 10 punktów;

b) Czas realizacji zamówienia do 8-10 tygodni  = 5 punktów;

c) Czas realizacji zamówienia powyżej 10 tygodni = 0 punktów.

W kryterium  „Gwarancja”  oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od długości okresu udzielonej gwarancji:

a) Okres gwarancji 12 miesięcy i dłużej = 10 punktów;

b) Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy = 0 punktów.

2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oferty zostaną do siebie dodane.

3. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największa ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, przez co najmniej dwóch Oferentów, zostaną oni wezwani do ponownego przedstawienia ofert.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Marzec 30, 2018
Powiat: 
stalowowolski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0061/17-00