Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
PRESYSTEM SP. Z O.O., ul. Zamkowa 235-032 Rzeszów
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa do firmy Zamawiającego oprogramowania informatycznego (1 licencja stanowiskowa) do obliczeń statycznych dla rurociągów podziemnych i napowietrznych oraz obliczania naprężeń w ciepłownictwie.

Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, kompletny, w pełni funkcjonujący.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 http://www.presystem.com.pl/zapytania-ofertowe/01_2017/01_2017_zalacznik...            

 

Kod CPV: 
48321100-5
Warunki udziału w postępowaniu : 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA

 1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Profil jego działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
 4. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
 6. Ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi dotyczyć przedmiotu zapytania ofertowego, tj. spełniać wszystkie funkcje i wymagania określone z załączniku 1 do Zapytania. W przypadku, jeśli oferowane oprogramowanie nie będzie posiadało którejkolwiek z wymaganych funkcji lub jego parametry będą gorsze od wskazanych w Specyfikacji, oferta zostanie odrzucona.
 2. Oferta musi zostać uzupełniona komputerowo lub czytelnym pismem odręcznie.
 3. Oferta musi zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. Nazwę i adres oferenta
  2. Osobę do kontaktu w sprawie oferty (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
  3. Datę sporządzenia oferty
  4. Termin ważności oferty (nie krótszy niż 31.10.2017 r.). Jeśli podany termin będzie krótszy, oferta zostanie odrzucona.
  5. Cena netto w PLN lub w innej walucie
  6. Termin realizacji (nie dłuższy niż do 30.11.2017 r.)
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
 5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki wskazane w punkcie poniżej. Brak któregokolwiek z obowiązkowych załączników spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Lista obowiązkowych załączników do oferty:
  1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy);
  2. Specyfikacja (opis) oferowanego oprogramowania.
  3. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania.
 7. Oferent w danym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, jeśli złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
 8. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne (w formie papierowej) powiadomienie o wycofaniu oferty.
 9. Oferta (wraz z załącznikami) powinna zostać złożona w spiętej, zwartej formie (np. w kopercie, skoroszycie lub koszulce). W przypadku zamieszczenia oferty w kopercie należy zamieścić na niej pieczęć oferenta oraz dopisek: ,,OFERTA – dostawa oprogramowania (Zapytanie nr 1/2017)’’
 10. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Za formę elektroniczną uznawany jest skan podpisanej oferty stanowiący załącznik e-maila wysłanego na adres podany w punkcie I Zapytania, tj. projekty@presystem.com.pl.

http://www.presystem.com.pl/zapytania-ofertowe/01_2017/01_2017_zalacznik...    

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Październik 23, 2017 (Całodzienne)
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy Zamawiającego, określonej w punkcie I zapytania (w przypadku formy papierowej) lub wysłać e-mailem adres projekty@presystem.com.pl w przypadku formy elektronicznej (zgodnie ze sposobem opisanym w punkcie V.10). 

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. Oferty, które spełniły warunki dopuszczające, będą podlegały ocenie punktowej na podstawie następujących kryteriów:
 • CENA NETTO – waga punktowa: 70
 • TERMIN REALIZACJI – waga punktowa: 30

 

Maksymalna łączna liczba punktów, którą oferent może uzyskać za podane wyżej kryteria wynosi 100. Suma punktów za poniższe kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

 1. Metodologia przyznawania punktów za kryterium ,,CENA NETTO’’:

Ilość punktów = (najniższa cena w postępowaniu / cena badanej oferty) x 70

Do wyliczeń brana będzie pod uwagę cena netto w PLN za cały przedmiot zamówienia podana w formularzu ofertowym.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 70.

2. Metodologia przyznawania punktów za kryterium ,,TERMIN REALIZACJI’’:

Ilość punktów = (najkrótszy termin w postępowaniu / termin badanej oferty) x 30

Do wyliczeń brany będzie pod uwagę termin realizacji zamówienia podany w tygodniach kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy na dostawę do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 30.

3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jeśli oferent nie poda w ofercie któregokolwiek z kryteriów określonych w powyższych punktach, jego oferta zostanie odrzucona.

5. Oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Listopad 30, 2017
Powiat: 
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą Umowę na dostawę oprogramowania do obliczeń statycznych dla rurociągów podziemnych i napowietrznych oraz obliczania naprężeń w ciepłownictwie.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści najkorzystniejszej oferty na następujących warunkach:
  1. jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, konieczność zmian spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (a zmiany te dotyczą w szczególności: zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego; zmiany terminu wykonania Zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć)
  2. jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

3.        Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany Umowy, prowadzącą do zmiany  charakteru Umowy, jeżeli dotyczy realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych Zamówieniem, które stały się niezbędne, a zostały spełnione łącznie następujące warunki:

              a.          zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne   zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

             b.          wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację Zamówienia, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego, bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.