Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego wyposażenia na kuchnię i zmywalnię zgodnie z ofertą Wykonawcy 2. Do obowiązków Wykonawcy objętych przedmiotową umową należy również montaż wyposażenia na kuchnię i zmywalnię oraz udzielenie instruktażu z w zakresie jego obsługi.  3. Ciężar udzielenia instruktażu personelu Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.  4. Przedmiot umowy dotyczy realizacji zadania dotyczącego dostawy i montażu wyposażenia kuchni i zmywalni na potrzeby i w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka  w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 5. Wykonawca zobowiązany jest także do zorganizowania – na własny koszt  i ryzyko: załadunku wyposażenia kuchni i zmywalni, jego transportu do miejsca montażu i rozładunku. Do obowiązków Wykonawcy należy również zainstalowanie i uruchomienie wyposażenia  
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w załącznikach umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Kod CPV: 
39000000-2
Warunki udziału w postępowaniu : 

Szczegółowe warunki znajdują się w załącznikach umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Termin składania ofert: 
piątek, Lipiec 20, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 20.07.2018 r., do godz. 12:00. 2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:  
 • Osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na poniższy adres Zamawiającego:  Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 - 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III 
 
 
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej na ww. adres sanatorium uzdrowiskowego.  4. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Wykonawcy, oraz napis zgodnie z zapisami pkt VI załącznika - zapytanie ofertowe W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie otwarcia ofert.  
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego. 6. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

 

Szczegółowe warunki znajdują się w załącznikach umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 – Cena – 60 %,  – Termin dostawy – 40 %. Szczegółowe warunki znajdują się w załącznikach Wykluczenia
Szczegółowe warunki znajdują się w załącznikach umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Sierpień 25, 2018
Powiat: 
lubaczowski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Szczegółowe warunki znajdują się w załącznikach umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Numer projektu: 
RPPK.06.01.00-18-0002/17