Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych., ul. Bełska 22,38-700 Ustrzyki Dolne
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia  jest:

 

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych”

część I: Dostawa aparatów i kamery  dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

część II: Dostawa i montaż drukarki 3 D dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

części III: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego  w Ustrzykach Dolnych;

 

części IV: Dostawa i montaż tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

części V: Dostawa i montaż zestawów do programowania urządzeń zewnętrznych  dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

2. Na dostawę składają się sprzęt na potrzeby wyposażenia pracowni: matematycznej, przyrodniczej (biologia, geografia), chemicznej, informatycznej, oraz językowej, zmodernizowanych w ramach wyżej wymienionego projektu w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

 

4. Zamówienie składa się z następujących części:

 

część I: Dostawa aparatów i kamery  dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

część II: Dostawa i montaż drukarki 3 D dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

części III: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego  w Ustrzykach Dolnych;

 

części IV: Dostawa i montaż tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

części V: Dostawa i montaż zestawów do programowania urządzeń zewnętrznych  dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

 

5. Wykonanie  przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

6. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie przedmiot zamówienia w  pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, a także (jeżeli dotyczy) jego instalację i uruchomienie oraz w przypadku sprzętu elektronicznego również wstępne przeszkolenie.

 

7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane  Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.

 

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny  posiadający  wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.

 

9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.

 

10. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).

 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).

 

12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny.

 

13. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenia nośników  a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania  w ramach niniejszego  zamówienia (jeżeli dotyczy).

 

14. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).

 

15. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt.

 

16. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany  wykazać, że oferowany przez niego  sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

 

17. Minimalny  wymagany  przez Zamawiającego  okres  gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru,

 

18. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych)  Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw  w  siedzibie  Zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem.

 

19. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 

20. W  takim przypadku, na podst. art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

 

a) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

b) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

 

c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 

d) Przepisy ppkt. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

 

e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z  odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

21. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą wypełnione załączniki nr 4 - 8 do SIWZ wskazując w nich propozycję ceny dla poszczególnych elementów wyposażenia składających się na części zamówienia. 

 

iv. termin wykonania zamówienia.

 

1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: dla każdej części do 15 marca 2018 roku.

 

2. Termin wykonania niniejszego zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i zostanie podany przez Wykonawcę w ofercie.

 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w poszczególnych częściach na podstawie  protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

4. Data podpisania ostatniego protokołu będzie datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

 

5. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 4, 38 – 700 Ustrzyki Dolne.   

 

Kod CPV: 
30213100-5
32322000-6
48000000-8
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli:

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli:

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 

3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

b) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

c)  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

4. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

 

a)  Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

b)  Zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

c)  Na podstawie art. 22a ust. 3 Pzp zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.

 

d)  Zgodnie z art. 22a ust. 5 Pzp wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

e)  Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

 

e. a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

 

e. b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

 

f)  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

 

f. a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

 

f. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 

f. c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 

f. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.        

 

Termin składania ofert: 
środa, luty 21, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22, Sekretariat,  do dnia 21. 02. 2018, do godz. 10:00.

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22, Sala narad, w dniu 21.02.2018, o godz.10:30.   

 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

                  

2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

3. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 

a. Cena – 60 %,

 

b. Skrócenie terminu dostawy – 40 %

 

Ad. a. Kryterium „Cena” w PLN

 

L cena =  (C min / C b) x 0,6

gdzie:

L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

C min - cena w ofercie z najniższą ceną

C b - cena w ofercie badanej

 

Ad. b. Skrócenie terminu dostawy

 

do dnia 28.02.2018 – 40 pkt

 

do dnia 07.03.2018 – 20 pkt 

 

do dnia 15.03.2018 – 0 pkt 

 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

6. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

7. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a Pzp najkorzystniejszą oferta będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.   

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, Marzec 15, 2018
Powiat: 
bieszczadzki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
  1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron
    i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

 

  1. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie
    i na określonych poniżej warunkach: 

 

1)  Wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w  zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.  

 

2)  Wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,  

 

3)  Wystąpienie  konieczności  zmiany  osób  wskazanych  w  ofercie,  przy  pomocy  których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest  możliwa  pod  warunkiem  zaproponowania  innych  osób,  spełniających  na  dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

4)  Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

5)  Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Umowie.  

 

6)  Wystąpienie  konieczności  zmiany  osób,  przy  pomocy  których  Zamawiający  realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 

 

7)  Wystąpienie konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że  osoby  te  nie  wykonują  należycie  swoich  obowiązków.  Wykonawca  obowiązany  jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

 

8)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 Umowy. 

 

9)  Wystąpienie konieczności wprowadzenia   zmian  spowodowanych  następującymi okolicznościami: 

 

a.  siła  wyższa  (np.  klęski  żywiołowe,  wojny,  rewolucje,  embarga  przewozowe, katastrofy,  strajki generalne  lub  lokalne)  uniemożliwiająca  wykonanie  przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową  oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, 

 

b.  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ  na  terminowość  realizacji  przedmiotu  Umowy.  Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu  Umowy  przez  Zamawiającego  skutkuje  jego  przedłużeniem  o  okres przestojów i opóźnień.

Numer projektu: 
RPPK. 06.04.03 – 18 – 0078/16 – 00